faforapport_1500

Siden 2017 har UNE, UDI og PU jobbet for å styrke den barnefaglige kompetansen i asylforvaltningen. Arbeidet har gitt resultater viser en ny, ekstern evaluering av Fafo.

Det er den frittstående forskningsstiftelsen Fafo som har evaluert forvaltningens arbeid med barn og barnefaglig kompetanse på oppdrag av Utlendingsdirektoratet (UDI). Forskerne bak rapporten, Nerina Weiss, Lene Christin Holum og Ragna Lillevik, presenterte de viktigste funnene under et frokostseminar 25.1.2022.

Du kan laste ned rapporten på nettsidene til Fafo.

Dette er blant tiltakene som har gitt resultater, ifølge Fafo:

  • Et utvalg ansatte i de tre etatene har fått mer opplæring.
  • Det er utviklet en rekke verktøy som ansatte kan bruke i arbeidet med barn og unge.
  • Det er utviklet informasjonstiltak rettet direkte mot barn i asylkjeden for å gi dem bedre forståelse av prosessen og trygghet underveis.

– Det er viktig at vi tar med oss at vi har styrket den barnefaglige kompetansen og bedret informasjonen til barna. Det er mange både i UNE, UDI, Politiets Utlendingsenhet (PU) og UNE som har gjort en kjempejobb for å få til dette barnefaglige løftet, sa UNE-direktør Marianne Jakobsen under lanseringsarrangementet.

Selv om medarbeiderne har fått en rekke nye verktøy i arbeidet med barn, peker rapporten også på at etatene fremdeles har en vei å gå med å utnytte verktøyene fullt ut. En tydelig anbefaling er derfor at etatene fortsetter satsningen.

– Ja, vi har fortsatt mye å gjøre på dette området, men denne rapporten gir oss et godt grunnlag for hvor vi skal legge fokuset framover, sa Jakobsen.

I tillegg til UNE-direktøren, var også UDI-direktør Frode Forfang og seksjonssjef i PU, Kjetil Bjørnstad, til stede under lanseringen. De var samstemte i at de som ledere hadde et ansvar for å holde trykket oppe på dette arbeidet.

Å heve den barnefaglige kompetansen har lenge vært et uttalt mål for UNE, UDI og PU. Det var et stortingsvedtak i 2016 som førte til at det ble avsatt øremerkede midler for å styrke den barnefaglige kompetansen i asylforvaltningen. Ordningen ble videreført i 2018 og 2019.

Etatene har i fellesskap utviklet asylbarn.no, et eget nettsted med informasjon rettet mot barn. Det er også utviklet et eget kompetanseprogram i barnesamtaler i samarbeid med fageksperter i Regionssenter for barn og unges psykiske helse øst og sør (RBUP) og De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS).

Den barnefaglige satsningen i UNE har blant annet omfattet interne og eksterne kurs og foredrag med tema innenfor barnerett, barnevernrett, utviklingspsykologi, barn og tilknytningsforhold, aldersvurderinger og troverdighetsvurderinger. UNE har også utviklet informasjonsfilmer med barn som målgruppe.

På denne siden kan du lese mer om den barnefaglige satsningen i UNE og finne lenke til informasjonsfilmene.