Kart over Gaza

UNE mener at den generelle sikkerhetssituasjonen i Gaza nå er tilstrekkelig avklart. På bakgrunn av dette har UNE besluttet å oppheve den midlertidige suspensjonen av utreiseplikt til området.

UNE orienterte i en redegjørelse 24.06.2021 om at det på bakgrunn av en forverring av sikkerhetssituasjonen og den humanitære situasjonen i Gaza ble besluttet å midlertidig suspendere utreiseplikten for personer med endelig vedtak om retur til Gaza.

Sikkerhetssituasjonen beskrives fremdeles som skjør, og det er en fare for at nye krigshandlinger kan bryte ut i fremtiden. UNE mener imidlertid at vi nå har tilstrekkelig informasjon om sikkerhetssituasjonen og den humanitære situasjonen i Gaza til å begynne å behandle sakene.

Avgjørelsen om å oppheve suspensjon av utreiseplikten til Gaza innebærer at alle personer som tidligere har fått, eller som fra nå av får endelig vedtak om retur til Gaza, plikter å forlate Norge. Politiet kan gjenoppta iverksetting av tvangsreturer til Gaza.

De som har bedt om en ny vurdering av saken sin, vil få det. Alle som har bedt om en ny vurdering, og har blitt gitt utsatt iverksetting, har lov til å oppholde seg i Norge inntil deres sak er blitt vurdert på nytt.

UNE følger nøye med på situasjonen i Gaza, og vil gjøre konkrete vurderinger i hver enkelt sak i lys av den nåværende sikkerhetssituasjonen og den humanitære situasjonen.

En viktig kilde til landkunnskap for UDI og UNE er rapporter utarbeidet av Landinfo. Landinfo er en faglig uavhengig enhet som innhenter, vurderer og analyserer landinformasjon. I Landinfos temanotat fra 1.12.2021 (landinfo.no) kan du lese om de humanitære forholdene på Gazastripen.