De vanligste grunnene til at vi avslår søknader om studietillatelser, er fordi vi ikke tror at søkeren vil reise hjem etter at studiet er ferdig.

Vi avslår også når søkeren ikke kan forsørge seg selv i Norge, eller der vi ikke tror at formålet med å komme til Norge er å studere på heltid.

Vi endrer sjelden UDIs vedtak. I de sakene vi endrer, er det som regel fordi vi har fått ny dokumentasjon og nye opplysninger som gjør at vi ser annerledes på saken enn UDI.

Hva vurderer vi?

Vi avslår en del saker fordi vi ikke tror at søkeren vil reise hjem etter at studiet er ferdig. Det kan for eksempel være søkere som kommer fra et land hvor mange søker asyl i Norge.

Vi avslår også en del saker fordi søkeren ikke kan forsørge seg selv i Norge. Det er et krav at søkeren må ha midler som tilsvarer satsene til Lånekassen og at de disponerer disse pengene selv. Det er det en del søkere som ikke har.

Vi avslår også noen saker fordi vi ikke tror at formålet med å være i Norge er å studere på heltid. Det kan for eksempel være hvis søkeren tidligere har jobbet mye ved siden av studiene. Noen søker om studietillatelse etter å ha fått avslag på flere andre søknader om opphold, for eksempel opphold for å arbeide i Norge. Det kan føre til at UNE ikke tror på at formålet med oppholdet er å studere.

Noen er forsinket i studiene når de søker om fornyelse. Det kan være en grunn til at vi avslår. Andre har byttet studie til et annet fagfelt uten at det er en videreføring av det studiet de startet på. Dette kan også være en grunn til at vi avslår en søknad om fornyelse.

På UDIs sider kan du lese mer om hvilke krav som gjelder for å få en studietillatelse (ekstern lenke).

Vi endrer sjelden UDIs vedtak. I de sakene vi endrer, er det som regel fordi vi har fått ny dokumentasjon og nye opplysninger som gjør at vi ser annerledes på saken enn UDI.

I noen saker kan søkeren oppfylle alle kravene for å få en studietillatelse. Likevel kan vi avslå fordi vi ikke tror at søkeren kommer til å reise hjem når studiet er ferdig. Reglene er slik at en studietillatelse ikke gir grunnlag for permanent opphold i Norge. Det betyr at vi må vurdere om søkeren faktisk kommer til å forlate Norge når studietillatelsen utløper. Noen søkere kommer fra land som mange forlater for å søke asyl i Europa. I slike tilfeller skal det mye til for at vi tror det er sannsynlig at søkeren vil reise hjem.

Hvis du leverte søknaden om fornyelse av studietillatelsen din til politiet innen én måned før den forrige tillatelsen utløp, har du rett til å være i Norge på akkurat de samme vilkårene frem til saken er behandlet av UNE.

Hvis du søkte senere enn én måned, men allikevel har fått utsatt iverksetting av UDI, må du ta kontakt med UDI for å finne ut hva dette betyr for deg. Dette er fordi du ikke har rett til å være her på samme vilkår som før. Det kan hende at du bare har fått lov til å være i Norge, men ikke lov til å arbeide her.

Som student har du lov til å arbeide 20 timer i uka og heltid i ferier. Hvis du jobber mer enn dette, kan det bety at du ikke får fornyet studietillatelsen. Du kan også bli utvist fra Norge og Schengen-området. Å bli utvist betyr at du ikke har lov til å reise inn i Norge og Schengen-området.

Vi behandler saken din selv om du reiser hjem i mellomtiden. Du kan bare komme tilbake til Norge hvis du har tillatelse til det.

UNEs statistikk

Tallene inkluderer klagesaker og anmodninger om omgjøring av UNEs vedtak.

Saker behandlet i 2019
163
Saker behandlet i 2018
392
Andel nemndmøter 2019
0 %
Andel nemndmøter 2018
0 %
Andel endrede vedtak 2019
7 %
Andel endrede vedtak 2018
4 %

Nemndmøter i UNE kan være både med og uten personlig fremmøte.

Endrede vedtak betyr at UNE har tatt klagesaken eller omgjøringsanmodningen til følge eller delvis til følge.

Spørsmål og svar

Ja, du må forholde deg til den utreisefristen du har fått. På grunn av korona-pandemien kan det være vanskelig å reise ut av Norge innen den utreisefristen som er gitt. Du har likevel en plikt til å forsøke å reise ut innen fristen. Dersom du har forsøkt, men det ikke har vært praktisk mulig å reise til hjemlandet eller oppholdslandet ditt innen fristen, må du kontakte enten Politiets utlendingsenhet eller ditt lokale politidistrikt for å få forlenget utreisefristen.

Fra 15. september 2020 vil UDI følge opp saker der utenlandske borgere oppholder seg i Norge etter utreisefristen sin. Opphold etter utreisefristen kan medføre bortvisning eller utvisning. Les mer på UDI sine nettsider.