Siste spørsmål og svar

  • Hvis du får tilbakekalt tillatelse din etter utlendingslovens § 63, så mister du all opptjent botid. Det skjer fordi du mister alle dine nåværende og tidligere tillatelser.
  • Hvis tillatelsen du har opphører etter utlendingslovens § 37, så mister du ikke botiden du har opptjent frem til tillatelsen din opphører. 

Ja, du må forholde deg til den utreisefristen du har fått. På grunn av korona-pandemien kan det være vanskelig å reise ut av Norge innen den utreisefristen som er gitt. Du har likevel en plikt til å forsøke å reise ut innen fristen. Dersom du har forsøkt, men det ikke har vært praktisk mulig å reise til hjemlandet eller oppholdslandet ditt innen fristen, må du kontakte enten Politiets utlendingsenhet eller ditt lokale politidistrikt for å få forlenget utreisefristen.

Fra 15. september 2020 vil UDI følge opp saker der utenlandske borgere oppholder seg i Norge etter utreisefristen sin. Opphold etter utreisefristen kan medføre bortvisning eller utvisning. Les mer på UDI sine nettsider.  

Det er sjelden vi prioriterer en sak fordi noen ber oss om det. Da må det være noe helt spesielt i saken. Hvis du mener det er noe spesielt i din sak som gjør at vi bør prioritere den, kan du sende oss en skriftlig begrunnelse for dette.

Hvis du venter for lenge med å reise etter at du har fått et positivt svar fra IOM, kan du miste returplassen din, selv om du venter på vedtak fra UNE.  IOM har ikke innsyn i saken din hos UNE. De vet derfor ikke at du venter på et vedtak. Hvis du har spørsmål om du kan vente på vedtak fra oss uten å miste returplassen din, må du kontakte IOM.

Hvem du kan få snakke med og hva disse svarer, avhenger både av sakstype og hvor langt saksbehandlingen har kommet. Noen ganger vil det være saksbehandleren og andre ganger svartjenesten. Vær oppmerksom på at saksbehandlingen vår i utgangspunktet er skriftlig. Hvis du har noe viktig å melde, bør du derfor sende det til oss.

Vi sender vedtaket til advokaten eller fullmektigen hvis du har det.  Da er det deres plikt å forklare deg innholdet i vedtaket. Hvis du ikke har advokat eller fullmektig, sender vi vedtaket til deg. Da må du selv gjøre deg kjent med innholdet i vedtaket.

Nei, vanligvis ikke. Hvis du har søkt om beskyttelse i et land som er med i Dublin-samarbeidet, kan du ikke søke på nytt i et annet av disse landene. Du får bare behandlet saken din i ett land. Du kan lese mer om dette på UDIs nettsider.

 

Ja, det kan ha betydning at det har blitt et nytt år når vi vurderer tidligere inntekt. Hvis UNE får vite fjorårets inntekt fra skattemyndighetene, vil vi legge den til grunn.

Dersom referansepersonen har inntekt som ikke er innrapportert og bekreftet av skattemyndighetene ennå, vil vi legge til grunn inntekten fra i forfjor. Dette kan for eksempel gjelde for noen selvstendig næringsdrivende.

Nei. Du må skrive til oss på norsk eller engelsk.

Hvis vi ikke vet hvor du er, risikerer du å få avslag uten at vi vurderer innholdet i saken din. Du har plikt til å melde fra til politiet hvor du bor så lenge du er i Norge.

Vi har som mål at du skal få svar innen tre uker. Noen ganger kan det ta lengre tid. Du får beskjed om hvor lang tid vi tror det tar på slutten av nemndmøtet. Vi sender svaret til advokaten din. Hvis det tar lang tid, kan du ringe advokaten.

Hvis du mener at noe er feil i vedtaket, som kan ha hatt betydning for resultatet, les mer på siden Uenig i UNEs vedtak?

Hvis du vil jobbe, må du søke om midlertidig arbeidstillatelse. Søknaden skal du levere til politiet der du bor. Det er et krav om at du har gyldig pass fra hjemlandet ditt. Du kan lese mer om hvordan du søker på UDIs nettsider.

 

Du får svar på spørsmålet om utsatt iverksetting så raskt som mulig. Vi sender svaret skriftlig til advokaten din, eller til deg hvis du ikke har advokat. Hvis du har bedt om omgjøring av et endelig vedtak får du svar enten du har fått utsatt iverksetting, eller hvis du ikke har fått det.

Ja, det kan regnes som inntekt. Det er en inntekt som du må dokumentere med leieavtale, kontooverføringer og en eventuell depositumkonto. Leieinntekter som er skattepliktige, må du dokumentere med skatteoppgjør som viser at de er innrapportert til skattemyndighetene. Hvis leieinntektene ikke er skattepliktige, må du kunne dokumentere dette.