Siste spørsmål og svar

Mange søker om utlendingspass for å kunne få BankID og/eller førerkort i Norge. UNE forstår at utlendinger uten (godkjent) identitetsdokumentasjon står overfor praktiske utfordringer i hverdagen, som å skaffe BankID og/eller førerkort. Dette gjelder for alle utlendinger som ikke oppfyller kravene for å få utstedt et norsk reisedokument og som ikke har (godkjente) identitetsdokumenter fra hjemlandet.

Til tross for disse utfordringene, kan ikke behovet for legitimasjon være avgjørende for om en person skal få utlendingspass.

Det er sjelden vi prioriterer en sak fordi noen ber oss om det. Da må det være noe helt spesielt i saken din. Hvis du mener det er noe spesielt i din sak som gjør at vi bør prioritere den, kan du sende oss en skriftlig begrunnelse for dette.

Det er sjelden vi prioriterer en sak fordi det er studiestart eller obligatorisk oppmøte på studiet. Det må være noe helt spesielt i saken din for at den skal bli behandlet foran andre i køen. Hvis du mener det er noe spesielt i din sak som gjør at vi bør prioritere den, kan du sende oss en skriftlig begrunnelse for dette.

De aller fleste sakene i UNE avgjøres uten nemndmøte. Men hvis vi mener det er tvil om hva som er riktig resultat i saken, vil den bli avgjort av en nemnd. 

Vi omgjør normalt ikke et vedtak om utvisning på grunn av etterfølgende omstendigheter, for eksempel at du har fått barn i etterkant av utvisningsvedtaket. Men det kan gjøre at du får et kortere innreiseforbud, og i noen tilfeller føre til at vi omgjøre utvisningen, fordi vi legger vekt på hensynet til barnets beste. 
 
Er du utvist fra Norge for to eller fem år og har barn i Norge som har norsk statsborgerskap, oppholdstillatelse eller oppholdsrett etter EU/EØS-regelverket, kan du søke familieinnvandring fra og med seks måneder før innreiseforbudet utløper. Du må fylle vilkårene for en ny oppholdstillatelse. 

  • Hvis du får tilbakekalt hele eller deler av tillatelsen din etter utlendingslovens § 63, så mister du opptjent botid for den tilbakekalte perioden. 
  • Hvis tillatelsen du har opphører etter utlendingslovens § 37, så mister du ikke botiden du har opptjent frem til tillatelsen din opphører. 

UNE har ikke suspendert utreiseplikten til Russland. Det betyr at hvis du har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse og ikke har en sak til behandling i UDI eller UNE plikter du å returnere til Russland.

Hvis du oppholder deg i Norge og ikke har en sak til behandling i UDI eller UNE, kan du be om en ny vurdering av saken din (omgjøringsanmodning). Hvis du ber om en slik omgjøring, og får utsatt iverksetting, har du lov til å oppholde deg i Norge til saken din er vurdert på nytt.

UNE følger nøye med på situasjonen i Russland, og vil gjøre konkrete vurderinger i hver enkelt sak i lys av den nåværende sikkerhetssituasjonen.

I regjeringsplattformen (Hurdalsplattformen 2021 - 2025) står det at den nye regjeringen vil avvikle au-pair-ordningen. Vi har ikke mer informasjon om dette enda.

Nei, vanligvis ikke. Utgangspunktet er klart: Helseproblemer gir ikke rett til flyktningstatus og asyl i Norge.

Det finnes likevel unntak. Helseproblemer kan ha betydning for asylvurderingen. Det kan du lese mer om i denne fagartikkelen på une.no.

Hvis referansepersonen er selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonforetak, er det driftresultatet eller skattbar inntekt som regnes som inntekt. Når UNE vurderer om det er sannsynlig at fremtidig inntekt vil være oppfylt, ser vi blant annet på siste skatteoppgjør, siste års næringsoppgave, oppdaterte opplysninger om inntekter og utgifter og uttalelser fra en autorisert regnskapsfører.

Hvis referansepersonen har inntekt fra aksjeselskap, må det dokumenteres at det er tatt ut lønn fra selskapet. Når UNE vurderer om det er sannsynlig at fremtidig inntekt vil være oppfylt, ser vi blant annet på siste skatteoppgjør, regnskap, bankutskrifter, momsoppgave og uttalelser fra en autorisert regnskapsfører.

Storbritannia forlot EU 31. januar 2020. Britiske statsborgere er ikke lenger EU- eller EØS-borgere. Ved utmeldelsen ble det avtalt å ha en overgangsperiode, hvor Storbritannia behandles som medlemmer av EU frem til 31. desember 2020.

Du finner informasjon om Brexit og hvordan det påvirker britiske borgere og deres familiemedlemmer på UDI sine sider. Sidene oppdateres jevnlig med ny informasjon.

Det er sjelden vi prioriterer en sak fordi noen ber oss om det. Da må det være noe helt spesielt i saken. Hvis du mener det er noe spesielt i din sak som gjør at vi bør prioritere den, kan du sende oss en skriftlig begrunnelse for dette.

Hvis du venter for lenge med å reise etter at du har fått et positivt svar fra IOM, kan du miste returplassen din, selv om du venter på vedtak fra UNE. IOM har ikke innsyn i saken din hos UNE. De vet derfor ikke at du venter på et vedtak. Hvis du har spørsmål om du kan vente på vedtak fra oss uten å miste returplassen din, må du kontakte IOM.

Hvem du kan få snakke med og hva disse svarer, avhenger både av sakstype og hvor langt saksbehandlingen har kommet. Noen ganger vil det være saksbehandleren og andre ganger svartjenesten. Vær oppmerksom på at saksbehandlingen vår i utgangspunktet er skriftlig. Hvis du har noe viktig å melde, bør du derfor sende det til oss.

Vi sender vedtaket til advokaten eller fullmektigen hvis du har det.  Da er det deres plikt å forklare deg innholdet i vedtaket. Hvis du ikke har advokat eller fullmektig, sender vi vedtaket til deg. Da må du selv gjøre deg kjent med innholdet i vedtaket.