Representanter for enslige mindreårige skal ivareta klagerens interesser, uten å opptre som fullmektig eller advokat. Representanten skal møte sammen med klageren og må:

  • ha god kjennskap til klagerens sak
  • forsikre seg om at klagerens reise er ordnet og forsvarlig
  • informere UNE om klageren har behov for særlig tilrettelegging
  • påse at klagerens behov blir ivaretatt før, under og etter møtet
  • sikre at klageren blir hørt på en forsvarlig måte

En representant kan også be om å få uttale seg under møtet.

Er du en oppnevnt verge, må UNE vurdere innholdet og omfanget av vergemålet før vi beslutter om du skal møte sammen med klageren. Oppgavene vil da bli de samme som for en representant.

Slik kan du forberede deg til møtet

Det er klagerens advokat eller annen fullmektig som har ansvar for å informere klageren om hvordan nemndmøtet foregår. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom informasjonen på nettsidene og se filmene:

Er du usikker på din rolle i et nemndmøte, eller har andre spørsmål knyttet til ditt ansvar, kontakt den statsforvalteren som oppnevnte deg eller Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Praktisk gjennomføring av møtet

Et nemndmøte varer som regel rundt seks timer, inkludert regelmessige pauser. Et møte kan vare både kortere og lengre tid. Vi bruker som regel tolk i møtet. Ikke gjør deg avhengig av mobiltelefon, PC eller annet utstyr som kan ta opp og formidle lyd og bilde. Det er nemlig ikke adgang til å ta med slikt utstyr i møterommet.

Målet med et nemndmøte er å få saken godt nok opplyst til at nemnda kan treffe en korrekt avgjørelse. I IR-04 Behandling og avgjørelse av saker i nemndmøte kan du lese mer.

Praktisk informasjon

De fleste smitteverntiltakene i forbindelse med nemndmøter er nå opphevet. Noen av tiltakene blir videreført som ordinære rutiner, slik som ekstra overflatevask, spritdispensere og pleksiglass som fysisk skiller nemndas medlemmer og klager/advokat under nemndmøtene. Vi vil også prioritere å bruke de største nemndmøterommene, når det er mulig. 

Dersom du har symptomer på covid-19, bør du ikke møte i nemndmøte før du har testet negativ på en koronatest og har god allmenntilstand. Det er i tråd med nasjonale helsemyndigheters anbefaling. Du finner mer informasjon om gjeldende regler og anbefalinger på Helsenorge.no (ekstern lenke).

UNE har fortsatt hjemmel til å gjennomføre nemndmøter digitalt av smittevernhensyn ut november 2021. 

Kan du ikke stille i et møte du er innkalt til, kontakt den statsforvalteren som oppnevnte deg på e-post, med kopi til Statsforvalteren i Oslo og Viken på e-postadressen: sfovpost@statsforvalteren.no 

Statsforvalteren vil oppnevne en midlertidig representant eller verge som trer inn i ditt sted. Denne personen bør kontakte deg.

Statsforvalteren har ansvar for å dekke dine reiseutgifter, eventuelle utgifter til overnatting, og betale godtgjøring for arbeidet du utfører i forbindelse med nemndmøtet. Vi ber deg kontakte den statsforvalteren som oppnevnte deg for nærmere informasjon. Se også Statsforvalteren i Oslo og Viken sine nettsider.

Du vil også få informasjon i brevet fra UNE.

Les mer om klagerens reise og dekning av utgifter.

Klagere som har behov for overnatting, kan inntil videre bo på Clarion Collection Hotel Gabelshus i Gabels gate 16 på Frogner. Hotellet tilbyr frokost, lunsjpakker og kveldsmat. Kontakt UNE på Mail_Inka@une.no om det er aktuelt med overnatting på hotell.

Innkallingskontoret svarer bare på spørsmål om innkalling til nemndmøte. Hvis du har andre spørsmål, kontakt Svartjenesten vår.

Telefon: 21 08 51 26
Mail: mail_inka@une.no

Gateadresse: 6. etasje i Stenersgaten 1 B/C, samme bygg som Oslo City