Vi er som regel enig i UDIs vurdering av sakene. De vanligste grunnene til at vi avslår, er når søkeren har fått tilbud om for lav lønn, arbeidet ikke er relevant for den kompetansen søkeren har eller fordi søkeren ikke er faglært.

Vi endrer UDIs vedtak i noen saker. Da er det som regel fordi vi har fått nye opplysninger eller dokumentasjon som UDI ikke hadde da de avgjorde saken.

Hva vurderer vi?

Vi avslår en del saker der søkeren mangler kompetanse som faglært. Det kan for eksempel være der søkeren ikke har fullført en formell utdanning og har lite eller ingen arbeidserfaring.

En annen vanlig grunn til at vi avslår, er fordi arbeidet ikke er relevant for den kompetansen søkeren har. Det kan for eksempel være en søker med master i pedagogikk som skal jobbe som assistent i barnehage, eller det kan være en søker med snekkerbakgrunn som ønsker å jobbe som murer. Selv om en kompetanse er nyttig eller ønsket av arbeidsstedet, betyr ikke det at kompetansen er relevant etter regelverket. Det vi vurderer er om det er nødvendig med søkerens faglærte kompetanse for den jobben søkeren skal gjøre, eller om arbeidet krever faglært kompetanse.

Vi avslår også saker der søkeren ikke har fått tilbud om høy nok lønn. I mange saker har søkeren fått tilbud om en lønn som er lavere enn det som er tarifflønn.

Det er noen søkere som ønsker å arbeide som selvstendig næringsdrivende i Norge. De vanligste grunnene til at vi avslår disse sakene, er at søkeren mangler faglært kompetanse, eller at arbeidsoppgavene ikke krever faglært kompetanse. Vi avslår også hvis søkeren ikke har sannsynliggjort at han eller hun kommer til å få høy nok inntekt.

Vi behandler en del saker hvor søkeren allerede har en tillatelse som faglært, men søker om å få denne fornyet (fornyelsessaker). Da undersøker vi om søkeren faktisk hadde de arbeidsoppgavene, lønnen og arbeidsvilkårene som var grunnlaget for å få tillatelsen. I mange av de fornyelsessakene vi behandler, er det ofte slik at søkeren har fått for lav lønn eller ikke jobbet heltid. Da avslår vi fordi vilkårene egentlig aldri har vært oppfylt og vi ikke tror at de kommer til å bli oppfylt i fremtiden.

På UDIs sider kan du lese mer om hvilke krav som gjelder for å få en arbeidstillatelse (ekstern lenke).

Vi gjør om noen saker. De fleste sakene vi endrer, er fordi vi har fått ny dokumentasjon i saken som UDI ikke hadde da de fattet sitt vedtak.

Hvis du har fått tilbud om høyere lønn eller stillingsprosent, må du sende oss et nytt arbeidstilbudsskjema. Dette må være signert av deg og arbeidsgiveren din. Hvis du har ny eller mer dokumentasjon på din kompetanse, kan du også sende dette til oss. For at vi skal vurdere dokumenter som sendes til oss, må de være oversatt til norsk eller engelsk av et oversettelsesfirma.

Hvis du mener at din inntekt er i tråd med det som er normalt for ditt arbeidssted og det arbeidet du utfører, må du sende oss den tariffavtalen som gjelder og markere hvilket lønnsnivå som gjelder for deg. Hvis det ikke finnes en tariffavtale, må du legge ved dokumentasjon som viser at den lønnen du har fått tilbud om tilsvarer det som er vanlig for ditt yrke. Vi krever en grundig dokumentasjon på dette. En slik dokumentasjon kan for eksempel være:

  • Arbeidskontrakter for andre ansatte i firmaet med samme arbeidsoppgaver og kompetanse.
  • Lønnsstatistikk fra et bransjeorgan, for eksempel fra et fagforbund eller en fagforening.

Vi vurderer alle saker hver for seg. Selv om du har sendt oss opplysningene vi har nevnt over, er det ikke sikkert du får en tillatelse. I mange saker er inntekten for lav til at vi kan gi en tillatelse for faglært arbeid. Dette kan for eksempel være der hvor lønnen tilsvarer lønnen for ufaglært arbeid. Hvis det ikke finnes en normallønn for ditt yrke, er minstekravet at de med bachelorgrad skal ha en lønn som tilsvarer minimum lønnstrinn 42 i Hovedtariffavtalen i staten for LO Stat, Unio og YS Stat. For de med mastergrad, må lønnen tilsvare minimum lønnstrinn 47.

Utgangspunktet for å bli regnet som faglært, er at du må ha fullført en formell utdanning. Det skal mye til for at vi regner noen som faglært hvis de ikke har fullført utdanning eller bare har arbeidserfaring. Da vurderer vi om søkeren likevel har spesielle kvalifikasjoner for å få en tillatelse. Arbeidserfaringen må være dobbelt så lang som tilsvarende fagutdanning i Norge for at vi regner noen som faglært bare på grunn av arbeidserfaring. Du må legge frem grundig dokumentasjon på den arbeidserfaringen du har. Vi må få daterte og signerte arbeidsattester fra tidligere arbeidsgivere. Disse attestene må inneholde:

  • Opplysninger om hvilken periode du arbeidet der og hvor mye du har jobbet (heltid eller deltid).
  • Hva slags opplæring du har fått.
  • Hvilke arbeidsoppgaver og ansvar du har hatt.
  • Hvilken kompetanse som var nødvendig for å utføre det arbeidet.

Hvis du leverte søknaden om fornyelse av arbeidstillatelsen din til politiet innen én måned før den forrige tillatelsen utløp, har du rett til å være i Norge på akkurat de samme vilkårene frem til saken er behandlet av UNE. Det betyr at du også har lov til å jobbe med det samme som det du fikk tillatelse for.

Hvis du søkte senere enn én måned, men allikevel har fått utsatt iverksetting av UDI, må du ta kontakt med UDI for å finne ut hva dette betyr for deg. Dette er fordi du ikke har rett til å være her på samme vilkår som før. Det kan hende at du bare har fått lov til å være i Norge, men ikke lov til å arbeide her.

Vi behandler saken din selv om du reiser hjem i mellomtiden. Du kan bare komme tilbake til Norge hvis du har tillatelse til det.

Les mer på UDI regelverk:

UDIs rundskriv:

UNEs statistikk

Tallene inkluderer klagesaker og anmodninger om omgjøring av UNEs vedtak.

*I arbeidssaker inngår også tall for aupairsaker

Behandlede saker i 2023
963
Behandlede saker i 2022
777
Andel nemndmøter 2023
0 %
Andel nemndmøter 2022
1 %
Andel endrede vedtak 2023
11 %
Andel endrede vedtak 2022
11 %

Nemndmøter i UNE kan være både med og uten personlig fremmøte.

Endrede vedtak betyr at UNE har tatt klagesaken eller omgjøringsanmodningen til følge eller delvis til følge.

Spørsmål og svar

Det er sjelden vi prioriterer en sak fordi noen ber oss om det. Da må det være noe helt spesielt i saken din. Hvis du mener det er noe spesielt i din sak som gjør at vi bør prioritere den, kan du sende oss en skriftlig begrunnelse for dette.

Hvis du vil jobbe, må du søke om midlertidig arbeidstillatelse. Søknaden skal du levere til politiet der du bor. Det er et krav om at du har gyldig pass fra hjemlandet ditt. Du kan lese mer om hvordan du søker på UDIs nettsider.