De vanligste grunnene til at afghanere søker asyl er private konflikter med familie og andre, frykt for Taliban og konvertering til kristendommen.

Tall fra de to siste årene viser at vi omgjør flere saker. En del saker avslår vi på grunn av troverdighet, det vil si at vi ikke tror på søkerens forklaring om hva han eller hun har opplevd i Afghanistan. Når vi vurderer om en forklaring er troverdig, ser vi på helheten i saken. Blant annet ser vi på om forklaringen er sammenhengende, konsekvent og logisk, og fremstår som selvopplevd. Dessuten vurderer vi forklaringen opp mot andre opplysninger i saken, som for eksempel landinformasjon.

Hva vurderer vi?

UNE vurderer hver sak individuelt sett i lys av de endrede forholdene i landet.

Mange søkere sier at de er redde for Taliban fordi de selv eller nære familiemedlemmer har arbeidet for afghanske myndigheter. Andre forklarer at Taliban har forsøkt å rekruttere dem med tvang. Noen er også redde for den generelle sikkerhetssituasjonen. Det gjelder særlig de som har bodd lenge i Iran eller Pakistan før de kom til Norge.

En del av de som søker beskyttelse, er kvinner, med eller uten barn, som forklarer at de er alene i Norge og ikke har nære mannlige slektninger i Afghanistan. Andre søkere forklarer at de har konvertert til kristendommen, mens andre igjen har private konflikter med familiemedlemmer eller mektige menn i lokalsamfunnet. Årsaken kan være uenighet om ekteskap eller eiendom.

De to siste årene har vi behandlet flere saker som gjelder fornyelse av en oppholdstillatelse som er gitt med ulike begrensninger, blant annet fordi asylsøkeren ikke har lagt fram dokumentasjon på identiteten sin.

Alle som søker asyl i Norge, har plikt til å medvirke til å avklare sin egen identitet. Søkere som har pass, må levere inn dette. Også andre dokumenter kan fungere som bevis for identitet. De som ikke har id-dokumenter, har plikt til å gjøre sitt beste for å skaffe det.

Dersom vi gir en tillatelse, vil vi konkludere med at en søkers identitet er enten sannsynliggjort eller ikke sannsynliggjort:

Sannsynliggjort identitet: Vi mener det er sannsynlig at søkeren er den han sier han er. Dokumenter og søkerens forklaring kan bidra til å sannsynliggjøre identiteten. Hovedregelen er at identiteten til en søker må være sannsynliggjort for at oppholdstillatelse kan gis.

Ikke sannsynliggjort: Vi mener det ikke er sannsynlig at søkeren er den han sier han er. Det skjer når søkeren ikke har medvirket til å avklare hvem han er og hvor han kommer fra, for eksempel ved å gi uriktige opplysninger. Hvorfor vi mener at identiteten ikke er sannsynliggjort, skal alltid stå i vedtaket.

Når vi opprettholder UDIs avslag, blir det vanligvis ikke konkludert med om søkerens identitet er sannsynliggjort eller ikke.

Det er først og fremst søkernes egne opplysninger om identitet UNE legger vekt på. Hvis de har forklart seg troverdig om hvem de er, vil vi si at identiteten er sannsynliggjort.

Tazkera er det nasjonale id-dokumentet. Rundt 60 prosent av befolkningen har tazkera. På grunn av mye korrupsjon og dokumentforfalskning legger vi ikke vekt på opplysningene i dokumentet. Det samme gjelder de fleste andre afghanske dokumenter. Afghanske myndigheter har siden 2018 utstedt E-tazkera (elektroniske ID-kort med chip og biometri) som holder høyere standard enn papir-tazkeraer. Dagens de facto myndigheter utsteder nå E-tazkera bare i de største byene. Vi har foreløpig ikke fått inn slike som dokumentasjon på identitet.

Den afghanske ambassaden i Oslo utsteder for tiden ikke pass, men forlenger gyldigheten av allerede utstedte pass. Mange afghanere har fått pass mens de har oppholdt seg i Norge. Vi mener det er sannsynlig at de som har pass, er borgere av Afghanistan, men det er usikkert om opplysningene i passet er riktige.

Selv om dokumenter fra Afghanistan er lite pålitelige, ønsker vi at søkerne legger fram de ID-dokumentene de har. Et pass utstedt ved ambassaden i Oslo kan bidra til å sannsynliggjøre hvem de er.

I tillegg til det søkerne forklarer, vurderer vi alltid om det er så farlig på stedet de kommer fra, at de trenger beskyttelse. Dette kaller vi vurderingen av sikkerhetssituasjonen. Både internasjonal rettspraksis og avgjørelser fra flere stornemnder i UNE, viser at terskelen for å gi en tillatelse på grunn av sikkerhetssituasjonen i et land, er høy.

For å gi en tillatelse må det generelle voldsnivået være slik at enhver person utsettes for en reell fare bare ved å være til stede i området. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har flere ganger uttrykt at dette bare vil være aktuelt i ekstreme tilfeller av voldelige og urolige situasjoner.

Vi er godt kjent med, og følger nøye med på den politiske og sikkerhetsmessige situasjonen i Afghanistan. Den 21.07.2021 besluttet vi å midlertidig utsette (suspendere) utreiseplikten for personer med endelig vedtak om retur til Afghanistan. Bakgrunnen for dette var usikkerheten om den videre politiske og sikkerhetsmessige utviklingen i landet. Utsettelsen (suspensjonen) av utreisplikten gjaldt frem til 1. mars 2022. Fra 1. februar gjenopptok vi behandlingen av saker fra Afghanistan. Du kan lese mer om suspensjonen i denne redegjørelsen.

Av sakene vi har behandlet de to siste årene, er det en forholdsmessig stor andel der vi har endret UDIs vedtak og gitt en tillatelse. Årsaken er vanligvis nye opplysninger i saken, for eksempel om konvertering, familiesituasjonen, helse eller forhold for barn.

Vi bruker mange ulike kilder. Mye av informasjonen vi bruker er samlet inn av Landinfo, som lager rapporter om temaer som er viktige for UDI og UNE. I tillegg er anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR, ekstern lenke) viktige. Vi leser rapporter fra blant annet European Asylum Support Office ( EASO, ekstern lenke) og United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA, ekstern lenke) og analyser fra Afghanistan Analysts Network (ekstern lenke). Vi følger også med på hva media og andre organisasjoner rapporterer.

Flere afghanske asylsøkere har bodd lenge i Iran eller Pakistan og opplyser at de har liten tilknytning til Afghanistan. En del av de kvinnelige asylsøkerne opplyser at de er uten mannlig nettverk i Afghanistan. Det har stor betydning for resultatet i saken om dette er riktig. Det har også stor betydning i mange saker om identiteten er avklart. Vi bruker mye ressurser på å vurdere og avklare identitet.

Statistikk for UNE

Tala inkluderer klagesaker og førespurnader om omgjering av vedtak som UNE har gjort.

Saker behandlet i 2021
68
Saker behandlet i 2020
75
Andel nemndmøter 2021
18 %
Andel nemndmøter 2020
5 %
Andel endrede vedtak 2021
53 %
Andel endrede vedtak 2020
20 %