Kart over Etiopia

Situasjonen i Etiopia er ikke lenger like uoversiktlig og usikker som den var tidligere. Fra 1. mai opphever derfor UNE suspensjonen av utreiseplikten og begynner å behandle Etiopia-saker igjen.

Selv om situasjonen i Etiopia nå er mer stabil og oversiktlig, er det fortsatt usikkerhet rundt videre utvikling. Det er også væpnede konflikter i landet. UNE mener likevel å ha nok informasjon om situasjonen og utviklingen til å begynne å behandle sakene som ble satt på vent.

Det var i november 2021 at UNE besluttet å midlertidig suspendere utreiseplikten for personer med endelig vedtak om retur til Etiopia. Bakgrunnen var usikkerhet om den videre politiske og sikkerhetsmessige utviklingen.

Avgjørelsen om å oppheve suspensjonen av utreiseplikten til Etiopia innebærer at alle personer som tidligere har fått, eller som fra nå av får endelig vedtak om retur til Etiopia, plikter å forlate Norge. Politiet kan gjenoppta iverksetting av tvangsreturer til Etiopia.

De som har bedt om en ny vurdering av saken sin, vil få det. Alle som har bedt om en ny vurdering, og har blitt gitt utsatt iverksetting, har lov til å oppholde seg i Norge inntil deres sak er blitt vurdert på nytt. De som oppholder seg i Norge og ikke har en sak til behandling i UDI eller UNE, kan be om en ny vurdering av saken (omgjøringsanmodning) hvis de mener det er grunnlag for det.

Informasjon om omgjøringsanmodninger og hvordan UNE behandler disse.

UNE følger nøye med på situasjonen i Etiopia, og vil gjøre konkrete og individuelle vurderinger i hver enkelt sak på bakgrunn av den nåværende situasjonen i landet.

UNE bruker flere kilder i saksbehandlingen. En viktig kilde for landkunnskap for UDI og UNE er rapporter fra Landinfo. Landinfo er en faglig uavhengig enhet som innhenter, vurderer og analyserer landinformasjon. I Landinfos temanotat fra 08.04.2022 kan du lese om utviklingen i Etiopia siden november 2021.