Afghanistan_sorthvitt_1500x1000

UNE mener at situasjonen i Afghanistan ikke lenger er like uforutsigbar som den var tidligere. Derfor har UNE besluttet å gjenoppta behandlingen av sakene. Personer som har bedt om en omgjøring, og er gitt utsatt iverksetting, kan oppholde seg i Norge inntil deres sak er vurdert på nytt.

Først i juli og deretter i september suspenderte UNE utreiseplikten for afghanere med tidligere avslagsvedtak og stoppet samtidig behandlingen av Afghanistan-saker. Det var stor usikkerhet om den videre politiske, sikkerhetsmessige, menneskerettslige og humanitære utviklingen i landet. Beslutningen i september kom bare tre uker etter at Taliban overtok makten. Taliban har nå styrt landet i fem måneder, og situasjonen på enkelte områder er mer avklart.

Det er vurderinger gjort gjennom januar som har endt opp i at UNE nå starter saksbehandlingen igjen. At den midlertidige suspensjonen av utreiseplikten oppheves fra 1. mars, innebærer ikke at UNE mener det er trygt for alle med tidligere avslag å returnere til Afghanistan, men at det nå vil være forsvarlig å gjøre individuelle vurderinger ut fra omstendighetene i hver enkelt sak.

– For de som nå etter hvert får tillatelser til fortsatt å være i Norge, er det en fordel at vi kommer i gang med saksbehandlingen igjen. Det er bedre for dem å få være her ut fra en oppholdstillatelse enn å være her med et avslag hengende over seg, selv om utreiseplikten har vært suspendert, sier direktør Marianne Jakobsen i UNE. Hun understreker at både beskyttelsesgrunner og humanitære hensyn vil kunne inngå i vurderingene. 

– Vi har fortsatt behov for å innhente pålitelig og oppdatert informasjon om situasjonen i Afghanistan, men vi vet litt mer nå. Det foreligger allerede enkelte rapporter fra blant annet EUAA (tidligere EASO) og andre europeiske land, sier UNE-direktøren. Mangel på informasjon, og eventuelt muligheten til å innhente ytterligere informasjon, vil også være en del av vurderingen når sakene behandles.

Noen kan igjen få utreiseplikt

Den midlertidige suspensjonen av utreiseplikten til Afghanistan oppheves fra 1. mars 2022. Beslutningen gjelder både tidligere asylsøkere og personer med utreiseplikt etter avslag på søknad om opphold etter andre deler av regelverket.

UNE har i overkant av 100 saker fra afghanske borgere som er omfattet av den nåværende suspensjonen. Dette er både klager over UDIs vedtak og omgjøringsanmodninger over UNEs vedtak. Tallet omfatter både asylsaker, utvisningssaker og saker der en oppholdstillatelse er tilbakekalt. Disse vil få sakene sine vurdert på nytt. 

Gjenopptar saksbehandlingen

Samtidig med at UNE suspenderte utreiseplikten ble altså behandlingen av saker fra Afghanistan satt på vent. Når UNE nå gjenopptar behandlingen av saker fra Afghanistan, betyr det i første omgang en forberedende saksbehandling.

–  Vi trenger nå å få en oversikt over grunnene til at personer ber om videre opphold og vurdere behov for innhenting av ytterligere informasjon i enkeltsakene og for grupper. Det vil ta noe tid før det fattes vedtak i sakene, sier Marianne Jakobsen.

UNE kan ikke forskuttere hvordan resultatene vil bli. Det er nemndledere og nemndmøter som skal avgjøre sakene, og de er selvstendige beslutningstakere med rett og plikt til å vurdere hva som ut fra regler og omstendigheter blir riktig resultat i sakene de får til behandling.

Afghanere i Norge kan be om ny vurdering av saken sin

De som oppholder seg i Norge og ikke har en sak til behandling i UDI eller UNE, kan be om en ny vurdering av saken (omgjøringsanmodning). Hvis de ikke allerede har saken sin til behandling, må de sende inn en omgjøringsanmodning, enten  selv eller via en fullmektig eller advokat. Personer som ber om omgjøring, og får utsatt iverksetting, har lov til å oppholde seg i Norge inntil deres sak er blitt vurdert på nytt.

UNE følger utviklingen i Afghanistan

Ved vurderingen av den videre politiske, sikkerhetsmessige, menneskerettslige og humanitære utviklingen i landet vil UNE bygge på et bredt spekter av kilder. I tillegg til rapporter som allerede foreligger, vil rapporter som blir utarbeidet av Landinfo, være en viktig kilde til landkunnskap for UDI og UNE. Landinfo er en faglig uavhengig enhet som innhenter, vurderer og analyserer landinformasjon.