rapport_1500

En ekstern arbeidsgruppe har vurdert regelverk og praksis i utvisningssaker som berører barn, og de har levert rapporten sin til departementet.

Arbeidsgruppa ble ledet av lagdommer Elizabeth Baumann, og dette står i en pressemelding publisert på regjeringens nettsider:

«Arbeidsgruppen, som ble nedsatt av Solberg-regjeringen, har sett på saker som gjelder utvisning på grunn av grove brudd på utlendingsloven og hvor den som utvises har barn i Norge. Rapporten, som er overlevert Justis- og beredskapsdepartementet, fastslår at det i første rekke er et politisk spørsmål hvorvidt praksis bør mykes opp. Arbeidsgruppen har ikke funnet noen avgjørende forskjeller mellom dagens praksis og Norges folkerettslige forpliktelser.»

Rapporten blir nå tilgjengelig også for UNE, og juridisk fagdirektør Ketil Larsen sier den vil bli lest med stor interesse.

– Vi er glade for å få denne rapporten, for dette er svært inngripende saker med stor betydning for de familiene det gjelder. Det er viktig at alle hensyn belyses godt, både generelle problemstillinger som gjelder i de fleste slike saker, og hensyn man må være våken for at kan være ekstra viktige i en del enkeltsaker, sier han.

Les også:

Rapporten fra arbeidsgruppa (PDF) og et tilhørende sammendrag (PDF).

En nylig publisert UNE-kronikk i Bergens Tidende om samme sakstype.