UNE behandler klager på UDIs vedtak i asylsaker, andre utlendingssaker og saker om statsborgerskap.

UNE skal gi god service til sine brukere i tråd med våre kjerneverdier; pålitelighet, åpenhet og respekt. I tillegg skal UNE bidra til en helhetlig, effektiv og brukerorientert utlendingsforvaltning, som våre brukere har tillit til. Denne serviceerklæringen gjelder dem som har en klage til behandling i UNE og deres fullmektiger.

UNE skal:

 • Så raskt som mulig behandle din sak korrekt og i samsvar med utlendingsloven og internasjonale forpliktelser
 • Påse at saken er tilstrekkelig opplyst til at vedtak kan fattes 
 • Om nødvendig gi deg informasjon om hvilke opplysninger UNE mangler for å behandle saken din
 • Gi deg innsyn i saken din dersom du ønsker det
 • Overholde taushetsplikten og behandle opplysningene i saken i tråd med personopplysningsloven
 • Fremme rettsikkerhet
 • Ivareta forvaltningsrettslige krav til kvalitet og likebehandling i saksbehandlingen 

UNE vil også:

 • Møte alle med vennlighet, åpenhet og respekt 
 • Synliggjøre regelverk og praksis gjennom våre nettsider
 • Sende automatisk melding på e-post om at klagen er mottatt og om forventet ventetid på svar på søknaden
 • Besvare telefonhenvendelser 

UNE forventer at du:

 • Har DUF-nummer i saken tilgjengelig når du henvender deg til oss
 • Dokumenterer din identitet og gir oss tilstrekkelige og riktige opplysninger i saken
 • Sørger for at UNE får all nødvendig dokumentasjon
 • Informerer UNE skriftlig dersom din situasjon endrer seg på en måte som kan ha betydning for klagesaken 
 • Melder flytting til Folkeregisteret, eller til politiet dersom du er asylsøker i Norge
 • Oppgir kontaktopplysninger, så mailer og brev kan komme fram til deg
 • Informerer UNE skriftlig hvis du vil gi en annen person fullmakt, slik at han eller hun kan følge opp saken din og få kopi av vedtaket