ECHR artikkelbilde

Foto: mrallen - stock.adobe.com

Utvisningen av en omsorgsperson krenker ikke retten til familieliv slår domstolen fast.

Norge ble i 2020 klaget inn for EMD. Det var etter at Høyesterett i en dom slo fast at en utlending som har begått meget alvorlige brudd på utlendingsloven kan utvises med to års innreiseforbud selv om hun har barn i Norge. Retten pekte på at allmennprevensjon er en viktig grunn til å reagere med utvisning og midlertidig innreiseforbud i slike saker.

Norge medhold i EMD

23. juni 2022 fikk Norge medhold i saken. EMD mener at utvisningen ikke krenker retten til familieliv etter Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 8. EMD slutter seg til Høyesteretts vurdering av at det ikke foreligger “exceptional circumstances” i saken, og legger i den konkrete vurderingen vekt på at varigheten av innreiseforbudet er satt til to år, av hensyn til barna.

Les hele dommen her.

Bakgrunn for saken

Saken gjaldt en kvinne som kom til Norge i 2001 og ble norsk statsborger i 2007. I 2014 ble det klart at hun i alle år hadde løyet om sin opprinnelse for å få opphold som flyktning. Kvinnen hadde sagt hun var fra Somalia, men var egentlig fra Djibouti. UDI tilbakekalte statsborgerskapet og utviste kvinnen for to år. Vedtakene ble opprettholdt av UNE. 
Hun og hennes norske ektemann har fire barn som er norske statsborgere. Familien har i hele perioden bodd sammen og oppholdt seg i Norge. 
 
UNE anket saken til Høyesterett for å få en rettslig avklaring på avveiingen mellom brudd på utlendingsloven på den ene siden, og hensynet til barnet på den andre.