UNE er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og styres gjennom årlige tildelingsbrev og virksomhetsinstrukser.

Tildelingsbrev

Tildelingsbrevet inneholder UNEs budsjett, hovedutfordringer og overordnede mål for migrasjonskjeden, samt spesifikke styringsparametere med resultatkrav til UNEs virksomhet. I 2018 har UNE to styringsparametere: saksbehandlingstid for klagesaker beskyttelse og saksbehandlingstid for utvisningssaker.

Virksomhetsinstruks

Virksomhetsinstruksen er et supplement til tildelingsbrevet og gir en konkretisering av etatens myndighet, ansvar og overordnede styringsprinsipper.

Årsrapporter

Årsrapportene oppsummerer året for UNE, og rapporterer på målene fra tildelingsbrevet og instruksen fra departementet. Før 2011 ble det i tillegg trykket årbøker beregnet på publikum.

Revisjonsberetning fra Riksrevisjonen

Riksrevisjonen har gjennomført finansiell revisjon av UNEs årsregnskap for 2017 (del VI i årsrapporten). Konklusjonen er at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av virksomhetens disponible bevilgninger, inntekter og utgifter i 2017 og av mellomværende med statskassen per 31.12.2017, i samsvar med regelverk for statlig økonomistyring. Les hele uttalelsen: