Rutineskildringar

Rutineskildringar (RB) gir detaljerte rutinar for den praktiske saksbehandlinga. Dei skildrar den konkrete framgangsmåten for korleis saker blir behandla og avgjorde i UNE.

Ei rutineskildring (RB) gir detaljerte rutinar om den konkrete framgangsmåten når saksbehandlarane og avgjerdstakarane våre førebur og avgjer saker i UNE.

Rutineskildringar

 1. RB-01: Behandling av asylsaker der klageren oppholder seg på ukjent sted
 2. RB-02: Behandling av klager når klagefristen er overskriden
 3. RB-03: Fullmakt
 4. RB-04: Nye opplysninger i saker om vern (asyl) - toinstansebehandling
 5. RB-06: Roller og ansvar i saksflyten
 6. RB-07: Saksflyt i UNE når ein vurderer å utsetje iverksetjinga av eit vedtak frå UDI eller UNE sjølv
 7. RB-09: Behandling av SIS-saker
 8. RB-10: Identitetsvurderingar – saksbehandlingsrutinar
 9. RB-11: Partsinnsyn – saksbehandlingsrutinar
 10. RB-12: Verifiseringar
 11. RB-13: Språkanalysar
 12. RB-14: Avgjerdsformer i UNE – saksførebuing og saksflyt
 13. RB-15: Hastevaktordninga
 14. RB-16: Rutinar for behandling og avgjerd av saker i nemndmøte
 15. RB-17: Avgjerder i stornemnd – sjekkliste for etterarbeid
 16. RB-18: Fastsetjing av utreisefrist og underretning om vedtak
 17. RB-19: Underretning til klagarar som oppheld seg i utlandet
 18. RB-20: Formidling av informasjon som verkar inn på uttransportering av utlendingar
 19. RB-21: Behandling av krav om omgjering av vedtaket frå UNE
 20. RB-22: Praksisbasen til UNE og innlegging av avgjerder i basen
 21. RB-23: Dei interne praksisoversiktene til UNE – skildring, rutinar og brukarrettleiing
 22. RB-24: Sakskostnader etter forvaltningslova § 36 – behandlinga i UNE
 23. RB-25: Behandling av erstatningskrav etter vanlege erstatningsrettslege reglar
 24. RB-26: Rutinar for handtering av rettssaker i UNE
 25. RB-27: Rutinar for anonymisering av vedtak frå UNE
 26. RB-28: Oppfølging av kritikkverdige forhold hos advokatar
 27. RB-29: Representant- og verjeordning for einsleg mindreårige, medfølgjande barn og vaksne
 28. RB-30: Rutinar for likebehandlingsmøte
 29. RB-31: Samordning av saker om vern av barn og foreldre
 30. RB-32: Anonyme vedtak
 31. RB-33: Korrigering av feil i vedtak i DUF
 32. RB-34: Saker som skal merkas med LV i DUF
 33. RB-35: Korleis behandle krav om innsyn
 34. RB-36: Rutinar for saksførebuande samtale med parten og andre
 35. RB-37: Samtaler med barn i UNE