Fagartikler går i dybden på utvalgte temaer innenfor utlendingsforvaltningen. Artiklene er signert fagpersoner i UNE.

Fagartikkel 2023

21.04.2023
Som klageorgan er UNE til for rettssikkerheten for dem som har fått avslag, fått tilbakekalt en tillatelse eller blitt utvist av UDI. At sakene blir behandlet på rett måte og får et riktig resultat er vår viktigste oppgave. Men hva skjer hvis man vil endre UNEs vedtak eller mener det er uriktig?

Fagartikler 2022

24.02.2022
Kontradiksjon er en viktig side ved rettssikkerheten. Hva kontradiksjon handler om, og hvordan UNE ivaretar dette i saksbehandlingen, utdyper nemndleder Camilla Wohl Sem i denne fagartikkelen.

Fagartikler 2021

25.11.2021
En umenneskelig situasjon som følge av sykdom og ressursmangler i hjemlandet kan gi rett til opphold. Slik har det ikke alltid vært. Fagrådgiver i asylrett, Øyvind Øyen, ser på de internasjonale dommene som endret forståelsen av Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 3.
16.11.2021
Nei, vanligvis ikke. Men det finnes unntak.
11.10.2021
Tvil om identitet eller feil opplysninger om identitet kan føre til avslag eller vedtak om tilbakekall. Hvilke vurderinger ligger bak?
15.03.2021
Saken til den afghanske ateisten Josef Moradi har vært godt belyst i media. Hvordan UNE vurderer saker om asyl fra ateister, har vært dårligere belyst. Det har ført til misforståelser om hva som er UNEs praksis.

Fagartikler 2020

10.09.2020
At likeartete saker bør få like utfall, er et viktig rettsprinsipp. Innenfor nemndsystemet vårt finnes det likevel legitime grunner til at saker med likhetstrekk kan få ulikt utfall. At en nemnd ønsker å justere praksis, er en slik grunn.
20.05.2020
Siden starten i 2001 har UNE truffet nær 120 000 asylvedtak. I en håndfull saker hvert år, melder en klager eller dennes talspersoner at det har gått galt etter en retur. Hva gjør vi i UNE da og hvorfor?
13.05.2020
Hva er rettssikkerhet, og hvordan bidrar UNE til en rettssikker utlendingsforvaltning?