Faglege rettleiingar

Fagleg rettleiing (FV) gjer greie for relevante rettskjelder innanfor eit avgrensa rettsleg tema. Hovudvekta ligg på korleis rettskjeldene blir brukte i praksis i UNE.