Internregelverket for saksbehandlinga i UNE omfattar tre hovudtypar av styringsdokument. Interne retningslinjer (IR) inneheld sentrale og grunnleggjande utgangspunkt for saksbehandlinga i UNE. Dei forpliktingane UNE har etter nasjonalt og internasjonalt regelverk, er konkretiserte i faglege rettleiingar (FV). Rutineskildringar (RB) gir meir konkrete og detaljerte saksbehandlingsrutinar.