Nemnda har et felles ansvar for at en sak blir godt nok opplyst og for å avgjøre saken i tråd med regelverket.

De tre medlemmene i nemnda er altså likeverdige, selv om en nemndleder leder møtet. Som nemndmedlem representerer du deg selv, ikke organisasjonen som har foreslått deg.

Slik foregår en nemndsamling

Samlingen går vanligvis over tre dager. Første dag er det lesedag og et kort formøte der nemndlederen orienterer om saken eller sakene. Det er en fordel om du har lest tilsendt materiale før lesedagen. Andre og tredje dag er det nemndmøte. Under møtet kan du ikke ha med mobiltelefon, PC eller annet utstyr som kan ta opp og formidle lyd og bilde. Du må være tilgjengelig hele dagen, og hver dag kan bli lang. Etter nemndas rådslagning og stemmegivning skal du skrive under saksprotokollen.

Oppgaver og ansvar

Du må:

Hver sak skal avgjøres ut fra opplysningene i saksdokumentene og det som kom frem under nemndmøtet. Du skal avgjøre saken ut fra regelverket, uten å ta utenforliggende hensyn.

Det er som regel tolk under møtet. Du må stille spørsmål direkte til klageren, ikke til tolken. Det er lettere for tolken å oversette hvis du bruker korte setninger. Det er viktig at spørsmålene er så åpne som mulig, og ikke ledende. Ikke vis hva du tenker om saken mens klageren er til stede.

UNE har utarbeidet en veiledning for nemndmedlemmer som du kan laste ned og lese her (PDF, 335 KB).

Habilitet og taushetsplikt

Du må gi beskjed hvis du er inhabil i saken, det vil si ikke har den nøytraliteten som kreves. Du må gi opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av din habilitet. Det kan være tilknytning til klageren, fullmektigen, fullmektigens firma eller organisasjon, tolken, vitner og andre som har vært involvert i saken. Du må også gi opplysninger om andre særlige forhold som «er egnet til å svekke tilliten til upartiskheten», slik det står i forvaltningsloven § 6.

Du har taushetsplikt om personlige forhold som du får kjennskap til i sakene. Du kan altså ikke diskutere sakene utenfor nemnda, eller bringe informasjon videre. Du har også ansvar for å levere inn saksdokumenter og notater etter møtet.

Om vervet

Normalt møter nemndmedlemmer i UNE mellom 6 til 12 dager i året. Antall møtedager kan likevel variere.

Departementet kan løse deg fra vervet dersom du

 • ikke overholder taushetsplikten
 • grovt har krenket andre plikter som følger av vervet
 • er personlig uegnet til vervet
 • ikke fyller valgbarhetskriteriet, for eksempel fordi du har for dårlige norskkunnskaper eller er straffedømt
 • blir ansatt i et departement eller får jobb som advokat eller advokatfullmektig
 • selv ber om å bli løst fra vervet 

Informasjon om rettskildelære

Rettskildelære for nemndmedlemmer kan du laste ned og lese mer om her (PDF, 271 kB).

Praktisk informasjon

De fleste smitteverntiltakene i forbindelse med nemndmøter er nå opphevet. Noen av tiltakene blir videreført som ordinære rutiner, slik som ekstra overflatevask, spritdispensere og pleksiglass som fysisk skiller nemndas medlemmer og klager/advokat under nemndmøtene. Vi vil også prioritere å bruke de største nemndmøterommene, når det er mulig. 

Dersom du har symptomer på covid-19, bør du ikke møte i nemndmøte før du har testet negativ på en koronatest og har god allmenntilstand. Det er i tråd med nasjonale helsemyndigheters anbefaling. Du finner mer informasjon om gjeldende regler og anbefalinger på Helsenorge.no (ekstern lenke).

UNE har fortsatt hjemmel til å gjennomføre nemndmøter digitalt av smittevernhensyn ut november 2021. 

Vi sender ut innkallinger til nemndmøtet på sms. Du kan svare på en innkalling ved å følge lenken i sms-meldingen. Du kan også svare ved å gå inn på svarsiden herfra (ekstern lenke).

Når du kommer inn på svarsiden må du taste inn referansnummeret til din innkalling. Referansenummeret er de syv siste sifrene i lenken du har fått i innkallingen fra oss. På svarsiden må du også skrive inn den e-postadressen du har registrert hos UNE.

Hvis du bor slik at du må reise med fly eller tog og overnatte på hotell i forbindelse med nemndmøte, må du bestille billetter via reisebyrået Egencia. Husk å bestille flybilletter og hotellopphold så tidlig som mulig etter nemndinnkalling. 

Booking av billetter skal gjøres via Egencias nettportal (ekstern lenke). Ved bruk av Egencias nettportal, er du sikret umiddelbar bestilling av reisen din. Bruk e-postadressen du har oppgitt til UNE i forbindelse med oppdraget som nemndmedlem.

Første gang du logger deg inn, bruker du e-postadressen som du har oppgitt i forbindelse med oppdraget som nemndmedlem, og trykker på «Glemt brukernavn og/eller passord». Følg instruksjonene der, så mottar du en e-postadresse hvor du får mulighet til å opprette ditt personlige passord.

Reisebyrået har også en app som kan brukes for bestilling av reiser, samt for varslinger og oversikt over foretatte bestillinger.

Får du ikke logget deg på? Kontakt Egencia per telefon eller e-post.

Dersom du ikke kan bestille billetter og hotell i deres internettportal, kan dette bestilles per telefon eller e-post til Egencia. Kontakinformasjon er følgende: 

Tlf: 23 15 04 30
E-post: customer_service@egencia.no

Du må da oppgi den koden som står i innkallingsbrevet, når du bestiller reisen. Reisebestillinger og endringer via telefon skal gjøres i alminnelig arbeidstid så langt det lar seg gjøre.

Hvis du skal overnatte på hotell, må du bestille reise og hotell samtidig. Reisebyrået Egencia benytter faste hoteller som UNE har avtale med. For tiden har UNE avtale med Comfort Hotell Børsparken og Comfort Hotell Karl Johan. Du skal ikke velge andre hoteller, med mindre disse hotellene er fulle. Da må man velge det rimeligste ledige alternativet som ligger sentralt i forhold til UNEs lokaler.

UNE minner om at reiser i forbindelse med verv som nemndmedlem må foretas på rimeligste måte når det samlet tas hensyn til alle utgifter, og at reisen må gjennomføres effektivt og forsvarlig.

Som nemndmedlem kan du enten få utbetalt honorar, eller få kompensasjon på grunn av bortfall av lønn (tapt arbeidsfortjeneste). Du kan ikke få begge deler. Ingen nemndmedlemmer får betalt for å lese landinformasjon før et nemndmøte.

Honorarsatsene, som gjelder fra 1.1.2021, er:

 • Normal dag (0-8 timer) kr 2000
 • Lang dag (over 8 timer) kr 2400

Maksimumssatsene for tapt arbeidsfortjeneste er:

 • inntil kr 4000 for normal dag (0-8 timer)
 • inntil kr 4800 for lang dag (over 8 timer)

Du kan få utbetalt inntil det dobbelte av honorarsatsene, hvis den tapte arbeidsfortjenesten er høyere enn honoraret.

Fristen for å sende inn skjemaene er en måned etter nemndsamlingen.

Du vil få et varsel på sms eller på e-post når du har mottatt lønnslippen i Altinn. Husk å sjekke at din kontaktinformasjon er riktig i Altinn.

Dette er kravene til dokumentasjon for tapt arbeidsfortjeneste:

 • Hvis du er lønnsmottager, må du dokumentere at du har blitt trukket i lønn for de dagene du har deltatt på nemndmøter. Det kan du gjøre enten ved å sende oss en lønnsslipp, eller du kan be din arbeidsgiver om å fylle ut skjemaet Bekreftelse fra arbeidsgiver for tapt arbeidsfortjeneste/lønn for nemndmedlemmer (PDF).
 • Selvstendig næringsdrivende må legge ved enten siste selvangivelse, utskrift av ligning som dokumenterer den personlige inntekten, eller bekreftelse på den årlige personlige inntekten fra regnskapsfører/revisor.

Det er to måter du kan gjøre dette på. Du kan enten logge deg på DFØs sider via din tilgang til ID-porten (MinID, BankID, BuypassID, eller Commfides e-ID), eller du kan laste ned DFØ-appen. Appen finnes for iOS og Android.

For å få utbetalt ditt honorar er det viktig at du fyller inn riktig lønnart (kode) for å sikre deg riktig utbetaling.

For at du skal kunne fylle ut alle feltene riktig med UNE-spesifikke koder, må du derfor laste ned disse dokumentene:

Pålogging til DFØs sider med forslag til veiledninger og lenke til å laste ned appen finner du på Betalmeg, DFØs selvbetjeningsløsning (www.dfo.no). 

Hvis det er feil i skjemaet du sender til oss, vil du få dette i retur slik at du kan korrigere.

Har du fått et skjema (oppgave) i retur fra oss vil boksen som oppgaven tilhører være merket med det antallet oppgaver du har fått i retur.

 • Klikk på den aktuelle boksen hvor den returnerte oppgaven ligger.
 • I oversikten til venstre vil den returnerte oppgaven ligge merket med «returnert».
 • Klikk på det aktuelle skjemaet som er returnert.
 • Sjekk kommentarfeltet på hva som skal korrigeres, og gjør de nødvendige korrigeringer ved å klikke på «rediger» ute til høyre.
 • Når du er ferdig med korrigeringene klikker du på «send til godkjenning» nede til høyre.

I Statens reiseregulativ står det at reisen «…skal foretas på den for staten billigste måte så langt dette er forenlig med utførelsen av oppdraget». Det betyr at du må ha en god grunn for at vi skal dekke reiseutgiftene dine, hvis du har valgt et reisealternativ som er dyrere enn offentlig transport. Alle nemndmedlemmer som vil ha dekket utgifter i forbindelse med reisen, må registrere reiseregning elektronisk i DFØ selvbetjeningsportal Betalmeg eller i DFØ-appen.

Utgifter til taxi og bruk av egen bil dekkes normalt ikke. For å få dekket dette må innkallingskontoret eller mti@une.no godkjenne reisen på forhånd. Last opp kvitteringer når du registrerer reiseregningen elektronisk.

Hvis du reiser lengre enn 15 km for å delta på nemndmøte, får du kostgodtgjørelse basert på reisens varighet. Hvis du derimot reiser kortere enn 15 km, kan du få dekket lunsj. Du må laste opp kvitteringen sammen med reiseregningen. Hvis reisen varer fra 6 til 12 timer, kan du få dekket et beløp som tilsvarer inntil 30 % av kostgodtgjørelsen. For reiser over 12 timer, kan du få dekket beløp som tilsvarer inntil 50 % av kostgodtgjørelsen.

Det er to måter du kan gjøre dette på. Du kan enten logge deg på DFØs sider via din tilgang til ID-porten (MinID, BankID, BuypassID, eller Commfides e-ID), eller du kan laste ned DFØ-appen. Appen finnes for iOS og Android.

Pålogging til DFØs sider med forslag til veiledninger og lenke til å laste ned appen finner du på Betalmeg, DFØs selvbetjeningsløsning (www.dfo.no). 

Hvis det er feil i skjemaet du sender til oss, vil du få dette i retur slik at du kan korrigere.

Har du fått et skjema (oppgave) i retur fra oss vil boksen som oppgaven tilhører være merket med det antallet oppgaver du har fått i retur.

 • Klikk på den aktuelle boksen hvor den returnerte oppgaven ligger.
 • I oversikten til venstre vil den returnerte oppgaven ligge merket med «returnert».
 • Klikk på det aktuelle skjemaet som er returnert.
 • Sjekk kommentarfeltet på hva som skal korrigeres, og gjør de nødvendige korrigeringer ved å klikke på «rediger» ute til høyre.
 • Når du er ferdig med korrigeringene klikker du på «send til godkjenning» nede til høyre.

Egencia er det reisebyrået som UNE har avtale med. Du må bestille fly/tog/hotell gjennom dette reisebyrået.

Bestilling gjøre via telefon eller e-post:

Telefon: 23 15 04 30 (døgnåpen)
E-post: customer_service@egencia.no

Så langt det lar seg gjøre, skal bestillinger gjøres i vanlig arbeidstid.

Innkallingskontoret svarer bare på spørsmål om innkalling til nemndmøte. Hvis du har andre spørsmål, kontakt Svartjenesten vår.

Telefon: 21 08 51 26
Mail: mail_inka@une.no

Gateadresse: 6. etasje i Stenersgaten 1 B/C, samme bygg som Oslo City