Høringsuttalelser

Høringsuttalelser

 1. 30.11.2021 - Forslag til endring i utlendingsforskriften (tidspunktet retten til permanent oppholdstillatelse inntrer)
 2. 19.11.2021 - Nye presiseringer i utlendingslovens og utlendingsforskriftens regler om utvisning
 3. 06.09.2021: Forslag til forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger mv. i det tverrfaglige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet
 4. 15.08.2021 Endringer i regler om saksbehandling mv. i Utlendingsnemnda
 5. 11.05.2021: Forslag til endringer i utlendingsloven og ny forskrift (stønad til beboere i asylmottak)
 6. 03.05.2021 Høring om endringer i SIS-loven - gjennomføring av nye rettsakter
 7. 05.03.2021: Endringer i utlendingsforskriften: Introduksjonsstønad og utregning av underholdskrav
 8. 01.03.2021:Forlengelse av lov om innreiserestriksjoner og bestemmelser i utlendingsloven
 9. 14.01.2021: Forslag til endringer i statsborgerloven og forskriften (kravene til oppholdstid mm.)
 10. 17.12.2020: Endringer i utlendingsforskriften - vedtaksmyndighet i bortvisningssaker
 11. 15.12.2020: Forslag til lov om Stortingets ombud for forvaltningen
 12. 27.11.2020: Forskriftshjemmel for oppholdssted under innreisekarantene
 13. 24.11.2020: Midlertidige endringer i utlendingsforskriften i forbindelse med covid-19: permanent oppholdstillatelse
 14. 23.11.2020: Rettshjelpsutvalgets utredning
 15. 16.11.2020: Forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling
 16. 21.10.2020: Definisjoner av fellesoffentlige begreper
 17. 25.09.2020: EUs forordninger om etableringen av et inn- og utreisesystem og et fremreisesystem
 18. 24.09.2020 Behandling av saker om konvertering
 19. 17.09.2020: Anerkjennelse av ekteskap inngått med mindreårige etter utenlandsk rett
 20. 15.09.2020: Forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner og regler for saksbehandling
 21. 31.08.2020: Innhenting av opplysninger fra utdanningsinstitusjoner mv.
 22. 28.08.2020: Høring om forslag til endringer i utlendingsloven
 23. 11.06.2020: Unntak fra krav om selvforsørgelse for voksne i opplæring
 24. 03.06.2020: Forslag til endring i utlendingsloven og utlendingsforskriften - utvisning og tilleggstid for permanent oppholdstillatelse
 25. 24.04.2020: Midlertidige endringer i utlendingsloven – fjernmøte i Utlendingsnemnda mv.
 26. 27.03.2020: Engangsløsning for utlendinger med lang oppholdstid i Norge
 27. 09.03.2020 Alternativer til frihetsberøvelse av mindreårige og forslag til mulige regelendringer
 28. 08.05.2020 Endringer i dagpenge- og utlendingforskriften grunnet covid-19
 29. 02.12.2019 Høringssvar ny forvaltningslov
 30. 15.11.2019 Høring om forslag til lov om integrering og forslag til endringer i statsborgerloven
 31. 09.10.2019 Endringer i utlendingsloven mm utvidet bruk av biometri i utlendingssaker
 32. 24.09.2019 Ny ordning for oppnevning av nemndmedlemmer til UNE
 33. 11.09.2019 Forslag om endringer i utlendingsforskriften - oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel
 34. 11.09.2019 Forslag til endringer i utlendingsforskriften - automatiserte avgjørelser i UDI m.m
 35. 30.08.2019: Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften - behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser
 36. 30.07.2019: Forslag til ny barnevernslov
 37. 23.07.2019: Innstramminger i utvisningsregelverket mv.
 38. 04.06.2019: Ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort
 39. 13.05.2018: Lov om ansvar for bruk av tolk i offentlig sektor (tolkeloven)
 40. 17.12.2018: Domstolsbehandling av tilbakekall av statsborgerskap
 41. 26.04.2018: Om bortvisning av tredjelandsborgere i asylsaker
 42. 19.03.2018: Endringer i statsborgerloven
 43. 26.01.2018: Endringer i utlendingsforskriften
 44. 10.01.2018: Om EUs personvernforordning
 45. 30.11.2017: NOU 2017:8 Særdomstoler på nye områder?
 46. 22.11.2017: NOU 2017:11 Bedre bistand - Bedre beredskap
 47. 04.10.2017: Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften
 48. 31.08.2017: Endring i utlendingsforskriften og stykkprisforskriften
 49. 18.08.2017: Om partsstatus i utlendingssaker
 50. 04.07.2017: Endringer i utlendingsloven – fortsatt opphold ved mishandling i samlivsforholdet
 51. 16.06.2017: Forslag til endringer i barneloven og statsborgerloven – DNA-test m.m.
 52. 04.05.2017: Krav om selvforsørgelse for rett til permanent oppholdstillatelse
 53. 18.04.2017: Om endringer i utlendingsloven – politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak
 54. 10.04.2017: Utvidet adgang til å stille sak om utvisning i bero mv.
 55. 28.03.2017: Tilknytningskrav i familieinnvandringssaker
 56. 07.03.2017: Videreføring av midlertidige endringer i utlendingsloven
 57. 02.02.2017: Senking av underholdskravet og endring av ettårsfrist for unntak for flyktninger
 58. 02.02.2017: Tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser
 59. 28.10.2016: Forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere
 60. 23.09.2016: Utvisning på grunn av eksklusjon
 61. 09.02.2016: Om varighet av innreiseforbud
 62. 09.02.2016: Endringer i utlendingsloven - Innstramninger II
 63. 31.08.2015: Om bortvisning pga grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn
 64. 10.06.2015: NOU 2015:4 Tap av norsk statsborgerskap
 65. 20.05.2015: Om prøveprosjektet med hurtigspor
 66. 15.05.2015: Om tvangsreturnerte barn
 67. 13.05.2015: Hevet botidskrav for permanent oppholdtillatelse mv.
 68. 20.04.2015: Endring i utlendingsloven pga. ny straffelov
 69. 24.03.2015: Politiattest for tolker
 70. 24.03.2015: Tolking i offentlig sektor (NOU 2014: 8)
 71. 01.10.2014: Endringer i utlendingsforskriften - heving av underholdskravet og ny hjemmel for unntak
 72. 05.09.2014: Varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse i vedtak som berører barn
 73. 26.08.2014: Utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger
 74. 23.05.2014: Endring i utlendingsforskriften (engangsløsning for lengeværende barn)