Høringsuttalelser

 1. 30.05.2022 Utenlandske statsborgeres rett til nasjonalt ID-kort
 2. 21.03.2022 Adgang til å avholde fjernmøter og å ta lyd- og bildeopptak av muntlige forklaringer i UNE
 3. 08.12.2021 Høring – forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften
 4. 30.11.2021 - Forslag til endring i utlendingsforskriften (tidspunktet retten til permanent oppholdstillatelse inntrer)
 5. 19.11.2021 - Nye presiseringer i utlendingslovens og utlendingsforskriftens regler om utvisning
 6. 06.09.2021: Forslag til forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger mv. i det tverrfaglige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet
 7. 15.08.2021 Endringer i regler om saksbehandling mv. i Utlendingsnemnda
 8. 11.05.2021: Forslag til endringer i utlendingsloven og ny forskrift (stønad til beboere i asylmottak)
 9. 03.05.2021 Høring om endringer i SIS-loven - gjennomføring av nye rettsakter
 10. 05.03.2021: Endringer i utlendingsforskriften: Introduksjonsstønad og utregning av underholdskrav
 11. 01.03.2021:Forlengelse av lov om innreiserestriksjoner og bestemmelser i utlendingsloven
 12. 14.01.2021: Forslag til endringer i statsborgerloven og forskriften (kravene til oppholdstid mm.)
 13. 17.12.2020: Endringer i utlendingsforskriften - vedtaksmyndighet i bortvisningssaker
 14. 15.12.2020: Forslag til lov om Stortingets ombud for forvaltningen
 15. 27.11.2020: Forskriftshjemmel for oppholdssted under innreisekarantene
 16. 24.11.2020: Midlertidige endringer i utlendingsforskriften i forbindelse med covid-19: permanent oppholdstillatelse
 17. 23.11.2020: Rettshjelpsutvalgets utredning
 18. 16.11.2020: Forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling
 19. 21.10.2020: Definisjoner av fellesoffentlige begreper
 20. 25.09.2020: EUs forordninger om etableringen av et inn- og utreisesystem og et fremreisesystem
 21. 24.09.2020 Behandling av saker om konvertering
 22. 17.09.2020: Anerkjennelse av ekteskap inngått med mindreårige etter utenlandsk rett
 23. 15.09.2020: Forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner og regler for saksbehandling
 24. 31.08.2020: Innhenting av opplysninger fra utdanningsinstitusjoner mv.
 25. 28.08.2020: Høring om forslag til endringer i utlendingsloven
 26. 11.06.2020: Unntak fra krav om selvforsørgelse for voksne i opplæring
 27. 03.06.2020: Forslag til endring i utlendingsloven og utlendingsforskriften - utvisning og tilleggstid for permanent oppholdstillatelse
 28. 24.04.2020: Midlertidige endringer i utlendingsloven – fjernmøte i Utlendingsnemnda mv.
 29. 27.03.2020: Engangsløsning for utlendinger med lang oppholdstid i Norge
 30. 09.03.2020 Alternativer til frihetsberøvelse av mindreårige og forslag til mulige regelendringer
 31. 08.05.2020 Endringer i dagpenge- og utlendingforskriften grunnet covid-19
 32. 02.12.2019 Høringssvar ny forvaltningslov
 33. 15.11.2019 Høring om forslag til lov om integrering og forslag til endringer i statsborgerloven
 34. 09.10.2019 Endringer i utlendingsloven mm utvidet bruk av biometri i utlendingssaker
 35. 24.09.2019 Ny ordning for oppnevning av nemndmedlemmer til UNE
 36. 11.09.2019 Forslag om endringer i utlendingsforskriften - oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel
 37. 11.09.2019 Forslag til endringer i utlendingsforskriften - automatiserte avgjørelser i UDI m.m
 38. 30.08.2019: Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften - behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser
 39. 30.07.2019: Forslag til ny barnevernslov
 40. 23.07.2019: Innstramminger i utvisningsregelverket mv.
 41. 04.06.2019: Ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort
 42. 13.05.2018: Lov om ansvar for bruk av tolk i offentlig sektor (tolkeloven)
 43. 17.12.2018: Domstolsbehandling av tilbakekall av statsborgerskap
 44. 26.04.2018: Om bortvisning av tredjelandsborgere i asylsaker
 45. 19.03.2018: Endringer i statsborgerloven
 46. 26.01.2018: Endringer i utlendingsforskriften
 47. 10.01.2018: Om EUs personvernforordning
 48. 30.11.2017: NOU 2017:8 Særdomstoler på nye områder?
 49. 22.11.2017: NOU 2017:11 Bedre bistand - Bedre beredskap
 50. 04.10.2017: Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften
 51. 31.08.2017: Endring i utlendingsforskriften og stykkprisforskriften
 52. 18.08.2017: Om partsstatus i utlendingssaker
 53. 04.07.2017: Endringer i utlendingsloven – fortsatt opphold ved mishandling i samlivsforholdet
 54. 16.06.2017: Forslag til endringer i barneloven og statsborgerloven – DNA-test m.m.
 55. 04.05.2017: Krav om selvforsørgelse for rett til permanent oppholdstillatelse
 56. 18.04.2017: Om endringer i utlendingsloven – politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak
 57. 10.04.2017: Utvidet adgang til å stille sak om utvisning i bero mv.
 58. 28.03.2017: Tilknytningskrav i familieinnvandringssaker
 59. 07.03.2017: Videreføring av midlertidige endringer i utlendingsloven
 60. 02.02.2017: Senking av underholdskravet og endring av ettårsfrist for unntak for flyktninger
 61. 02.02.2017: Tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser
 62. 28.10.2016: Forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere
 63. 23.09.2016: Utvisning på grunn av eksklusjon
 64. 09.02.2016: Om varighet av innreiseforbud
 65. 09.02.2016: Endringer i utlendingsloven - Innstramninger II
 66. 31.08.2015: Om bortvisning pga grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn
 67. 10.06.2015: NOU 2015:4 Tap av norsk statsborgerskap
 68. 20.05.2015: Om prøveprosjektet med hurtigspor
 69. 15.05.2015: Om tvangsreturnerte barn
 70. 13.05.2015: Hevet botidskrav for permanent oppholdtillatelse mv.
 71. 20.04.2015: Endring i utlendingsloven pga. ny straffelov
 72. 24.03.2015: Politiattest for tolker
 73. 24.03.2015: Tolking i offentlig sektor (NOU 2014: 8)
 74. 01.10.2014: Endringer i utlendingsforskriften - heving av underholdskravet og ny hjemmel for unntak
 75. 05.09.2014: Varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse i vedtak som berører barn
 76. 26.08.2014: Utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger
 77. 23.05.2014: Endring i utlendingsforskriften (engangsløsning for lengeværende barn)