Tolkens rolle under et nemndmøte er å oversette det som blir sagt.

Som tolk har du et ansvar for:

 • å gjøre deg kjent med oppdraget
 • å holde deg oppdatert på relevant terminologi
 • ikke å ta på deg andre oppgaver enn å tolke
 • å være vennlig, men ikke venn med samtalepartnerne
 • å behandle alle med respekt, uavhengig av kjønn, alder, legning, religion eller etnisk opprinnelse
 • å melde fra hvis du er inhabil, og gi opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av din habilitet

På nemndmøtedagen må du:

 • melde deg i UNEs resepsjon for registrering senest 15 minutter før møtet
 • sette av hele arbeidsdagen
 • oversette det som blir sagt, uten å legge til eller trekke fra noe
 • gi beskjed om tolkeproblemer underveis
 • gi signal til nemndlederen når du trenger en pause utenom det som er avtalt
 • ikke gi uttrykk for hva du tenker om saken eller klageren

Du har taushetsplikt

Du har taushetsplikt om alt du får kunnskap om i sakene du tolker. Det betyr at du ikke kan bringe videre informasjon du får i saken. Du har også ansvar for å levere inn notater etter møtet.

Tilfeller der du ikke kan være tolk

Du kan ikke være tolk i en sak dersom:

 • du selv eller en av dine nærmeste er part i saken
 • det er andre særlige forhold som kan svekke tilliten til din habilitet (nøytralitet). For eksempel dersom avgjørelsen i saken kan være til fordel, tap eller ulempe for deg, eller noen du har nær personlig tilknytning til. Det kan også gjelde et motsetningsforhold mellom deg og klageren.

Praktisk informasjon

Vi har utarbeidet retningslinjer i samråd med smittevernmyndighetene i Oslo kommune. Vi har også sett hen til tiltak i domstolene og i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. 

Merk særlig at det i den nærmeste tiden vil bli satt forskjellige tider for oppmøte i UNE. Dette for å forhindre at mange ankommer samtidig. Ikke kom tidligere enn 15 minutter før møtet begynner.

Vi sørger for at det er få mennesker til stede i lokalene og at avstanden mellom dem er størst mulig. Derfor bruker vi bare store møterom hvis utlendingen skal delta, og vi vil ta i bruk fjernmøter der dette er formålstjenlig. Det er satt opp pleksiglasskjermer som fysisk skiller nemndas medlemmer og klager/advokat under nemndmøtene.

Bare de med nødvendig ærend har adgang til våre lokaler. Nemndene har ulik oppmøtetid og pausetid. Vi har hyppig rengjøring og desinfisering av alle berøringsflater, og vi vurderer fortløpende behov for tiltak.  

Du må følge disse kjørereglene 

 • Du har ikke adgang hvis du har tegn til luftveisinfeksjon – også milde tegn - eller andre symptomer på forkjølelse eller covid-19, eller du er i karantene. 
 • Husk at du må ha med egen mat og eget drikke. 
 • Bruk hånddesinfeksjonen ved inngangen og vask hender hyppig og grundig underveis. 
 • Begrens oppholdstiden i resepsjonen. Gå gjerne ut i lunsjpausen. 
 • Ingen håndhilsing. 
 • Ha god hånd- og hostehygiene mens du er her.  
 • Hold 2 meters avstand til alle hvis det er mulig. Dette gjelder også i pausene.
 • Hold til høyre når du møter andre.  
 • Ikke ta heisen sammen med andre
 • Ta med egne skrivesaker, og ta dem med hjem igjen. 
 • Respekter eventuell soneinndeling og toalettregler hvis du får adgang til UNEs indre sone.  

Det er to måter du kan gjøre dette på. Du kan enten logge deg på DFØs sider via din tilgang til ID-porten (MinID, BankID, BuypassID, eller Commfides e-ID) eller du kan laste ned DFØ-appen. Appen finnes for iOS og Android.

For å få utbetalt ditt honorar er det viktig at du fyller inn riktig lønnart (kode) for å sikre deg riktig utbetaling.

For at du skal kunne fylle ut alle feltene riktig med UNE-spesifikke koder, må du derfor laste ned disse dokumentene:

Pålogging til DFØs sider med forslag til veiledninger og lenke til å laste ned appen finner du på Betalmeg, DFØs selvbetjeningløsning (www.dfo.no).

Hvis det er feil i skjemaet du sender til oss, vil du få dette i retur slik at du kan korrigere.

Har du fått et skjema (oppgave) i retur fra oss vil boksen som oppgaven tilhører være merket med det antallet oppgaver du har fått i retur.

 • Klikk på den aktuelle boksen hvor den returnerte oppgaven ligger.
 • I oversikten til venstre vil den returnerte oppgaven ligge merket med «returnert».
 • Klikk på det aktuelle skjemaet som er returnert.
 • Sjekk kommentarfeltet på hva som skal korrigeres, og gjør de nødvendige korrigeringer ved å klikke på «rediger» ute til høyre.
 • Når du er ferdig med korrigeringene klikker du på «send til godkjenning» nede til høyre.

Alle tolker vi bruker får lønn etter den gjeldende salærsats. Når ditt oppdrag for UNE er utført skal du registrere din godtgjørelse i DFØ sin selvbetjeningsløsning. Fristen er en måned etter at oppdraget er utført.

Som tolk får du betalt fra avtalt oppmøtetidspunkt til saksbehandleren avslutter oppdraget. Hvis oppdraget varer mindre enn to timer, får du betalt for to timer.

Du skal møte opp 15 minutter før oppdrag. Du får godtgjørelse for hver påbegynte halvtime. I honoraret er feriepenger inkludert. Dersom vi avbestiller oppdraget senere enn 24 timer før oppdragstidpunktet, betaler vi honorar for to timer.

Honorar for reisetid utgjør kr 250,- per time. Hvis du må vente mindre enn to timer mellom to oppdrag, får du også betalt for ventetiden.

Innkallingskontoret svarer bare på spørsmål om innkalling til nemndmøte. Hvis du har andre spørsmål, kontakt Svartjenesten vår.

Telefon: 21 08 51 26
Mail: mail_inka@une.no

Gateadresse: 6. etasje i Stenersgaten 1 B/C, samme bygg som Oslo City