Tolkens ansvar før og under et nemndmøte

Tolkens rolle under et nemndmøte er å oversette det som blir sagt.

Som tolk har du et ansvar for:

 • å gjøre deg kjent med oppdraget
 • å holde deg oppdatert på relevant terminologi
 • ikke å ta på deg andre oppgaver enn å tolke
 • å være vennlig, men ikke venn med samtalepartnerne
 • å behandle alle med respekt, uavhengig av kjønn, alder, legning, religion eller etnisk opprinnelse
 • å melde fra hvis du er inhabil, og gi opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av din habilitet

På nemndmøtedagen må du: 

 • melde deg i UNEs resepsjon for registrering senest 15 minutter før møtet
 • sette av hele arbeidsdagen
 • oversette det som blir sagt, uten å legge til eller trekke fra noe
 • gi beskjed om tolkeproblemer underveis
 • gi signal til nemndlederen når du trenger en pause utenom det som er avtalt
 • ikke gi uttrykk for hva du tenker om saken eller klageren

Du kan ikke være tolk i en sak dersom:

 • du selv eller en av dine nærmeste er part i saken
 • det er andre særlige forhold som kan svekke tilliten til din habilitet (nøytralitet). For eksempel dersom avgjørelsen i saken kan være til fordel, tap eller ulempe for deg, eller noen du har nær personlig tilknytning til. Det kan også gjelde et motsetningsforhold mellom deg og klageren.

Du har taushetsplikt om alt du får kunnskap om i sakene du tolker. Det betyr at du ikke kan bringe videre informasjon du får i saken. Du har også ansvar for å levere inn notater etter møtet.

Praktisk informasjon

Alle tolker vi bruker får lønn etter den gjeldende salærsats. Du må fylle ut et skjema for å få lønn. Frist for å levere inn skjemaet er en måned etter at oppdraget er utført.

Som tolk får du betalt fra avtalt oppmøtetidspunkt til saksbehandleren avslutter oppdraget. Hvis oppdraget varer mindre enn to timer, får du betalt for to timer.

Du skal møte opp 15 minutter før oppdrag. Du får godtgjørelse for hver påbegynte halvtime. I honoraret er feriepenger inkludert. Dersom vi avbestiller oppdraget senere enn 24 timer før oppdragstidpunktet, betaler vi honorar for to timer.

Honorar for reisetid utgjør kr 250,- per time. Hvis du må vente mindre enn to timer mellom to oppdrag, får du også betalt for ventetiden.

Telefon: 21 08 51 26
Mail: mail_inka@une.no

Innkallingskontoret kan svare på spørsmål om:
- innkalling til nemndmøte
- bestilling av reise og opphold i forbindelse med nemndmøter i UNE
- nemndmedlemmers verv

Gateadresse: 6. etasje i Stenersgaten 1 B/C, samme bygg som Oslo City