Sekretariat består av fire saksbehandlingsavdelinger, som er inndelt etter både sakstyper og landområder. 18 nemndledere avgjør saker som sekretariatet har forberedt. I tillegg har UNE juridiske, administrative og praktiske støttefunksjoner. Marianne Jakobsen er direktør i UNE.

Direktøren

Marianne Jakobsen er direktør i UNE. Hun tiltrådte i stillingen 15.03.2021, og er åremålsbeksikket for en periode på seks år.

Juridisk fagdirektør

Ketil Larsen er juridisk fagdirektør i UNE. Fagdirektøren har en sentral rolle som rådgiver innen kvalitet og regelverk. Fagdirektøren skal også støtte ledelsen i en helhetlig og strategisk utvikling og styring av UNE.

Prosessdirektør

Anne-Karin Westbye er prosessdirektør i UNE. Prosessdirektøren har et overordnet ansvar for saksflyten. Gjennom tett dialog med ledere og ansatte i kjernevirksomheten har prosessdirektøren tilsyn med flyten i arbeidsprosessene, for å sikre felles prioriteringer og styring av ressurser. Prosessdirektøren er pådriver for kontinuerlig forbedring i UNE.

Utviklingsdirektør

Irene Øyangen er utviklingsdirektør i UNE. Utviklingsdirektøren har ansvar for å rådgi og tilrettelegge for UNEs strategiske virksomhetsutvikling. Utviklingsdirektøren bidrar også til at UNEs  teknologiske utvikling er hensiktsmessig og fremtidsrettet, og er pådriver for tverretatlig teknologisk samarbeid med UDI og Politiets utlendingsenhet.

Nemndlederne

UNE har 18 nemndledere. De har samme kompetanse som dommere og behandler alle typer saker. De er uavhengige beslutningsfattere, som ikke kan instrueres i den enkelte sak. 

Leder: Øyvind Havnevik

Avdeling for forberedelse og saksflyt

Avdelingen foretar innledende vurderinger av sakene som kommer inn i UNE og styrer sakene inn i riktig saksløp. Avdelingen har også ansvar for prognose- og statistikkarbeid, flyt- og forbedringsarbeid, innkalling til nemndmøter, svartjenesten og sentralbord. I tillegg til faste ansatte, er avdelingen bemannet av rullerende ressurser fra saksbehandlere og nemndledere.

Leder: Torgeir Tofte Jørgensen 

Saksavdeling 1

Avdelingen har fagansvar for asylsaker fra Afrika, statsborgerskapssaker, tilbakekall, reisedokumentsaker, permanent opphold og ID.

Leder: Georg Magne Rønnevig

Saksavdeling 2

Avdelingen har fagansvar for asylsaker fra Asia, familieinnvandringssaker, formelle saker, barn og familier og EMA.

Leder: Ingun Halle

Saksavdeling 3

Avdelingen har fagansvar for asylsaker fra Europa og Amerika, EØS-saker, utvisning fra tredjeland og Dublin-saker.

Leder: Marianne Granlund

Saksavdeling 4

Avdelingen har fagansvar for asylsaker fra Midtøsten og Nord-Afrika, visum, diverse arbeid- og oppholdssaker, konvertittsaker og § 36-saker.

Leder: Terje Østraat

Avdeling for HR

Avdelingen har ansvar for sykefravær og permisjoner, rekruttering, lønnsforhandlinger og arbeidsrett. Avdelingen har også arbeidsområder knyttet til kompetansetiltak og leder- og medarbeiderutvikling.

Leder: Erna Jensen Bøhler 

Avdeling for økonomi og planadministrasjon

Avdelingen ivaretar blant annet etatsstyringsdialog, økonomistyring, budsjettstyring, regnskap, anskaffelser og lønnsutbetaling.

Leder: Petter Johansen 

Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen i UNE jobber med brukerservice, medieservice, åpenhet og innsyn, websider, intranett, internkommunikasjon og beredskap for krisekommunikasjon.

Leder: Bjørn Lyster 

Avdeling for teknologi og utvikling

Avdeling for teknologi og utvikling har ansvar for alt innen IT, mobiltelefoni og sikkerhet i UNE. Dette inkluderer utvikling, drift og forvaltning av UNEs IKT-løsninger, koordinering, bestilling og testing av DUF-endringer, brukerstøtte og opplæring, informasjons- og dokumentasjonsforvaltning, arkitektur, lisens- og sertifikatansvar, informasjonssikkerhet, operativ og fysisk sikkerhet i tillegg til daglig drift av UNEs kontorlokaler.

Leder: Tone Hankø

Avdeling for generelle juridiske saker

Avdelingen har særlig kompetanse innen utlendingsrett, menneskerettigheter og forvaltningsrett. Den bistår saksbehandlere, nemndledere og ledelsen i faglige spørsmål. Avdelingen har også et overordnet ansvar for kjedesamarbeid og UNEs kvalitetssystem for saksbehandlingen og iverksetter tiltak for god kvalitet og likebehandling.

Leder: Sonja Engen Siewert 

Avdeling for prosedyre

Avdeling for prosedyre er en faglig uavhengig enhet av advokater og advokatfullmektiger, som skal ivareta og prosedere brorparten av rettssakene for staten ved UNE.

Dette er UNEs advokater og advokatfullmektiger

Leder: Advokat Kjell Handeland