UNE har en saksavdeling med fire enheter inndelt etter sakstyper og landområder. En nemndavdeling med 18 nemndledere avgjør saker forberedt av saksavdelingen. I tillegg har UNE juridiske, administrative og praktiske støttefunksjoner. Marianne Jakobsen er direktør i UNE.

Marianne2.jpg

Direktøren

Marianne Jakobsen er direktør i UNE. Hun tiltrådte i stillingen 15.03.2021, og er åremålsbeskikket for en periode på seks år.

no_picture.png

Nemndavdeling

UNE har 18 nemndledere. De har samme kompetanse som dommere og behandler alle typer saker. De er uavhengige beslutningsfattere, som ikke kan instrueres i den enkelte sak. 

Leder: Jannike Eggen (midlertidig)

Anne-Karin Westbye

Saksavdeling

Avdelingen har fem enheter, som forbereder saker for våre beslutningstakere og ivaretar forbedringsarbeid og praktiske oppgaver rundt nemndmøtene.

Leder: Anne-Karin Westbye

Ketil2.jpg

Fagavdeling

Avdelingen koordinerer høringer og faglige rapporteringer til departementet. Den har en særlig kompetanse innen utlendings- og flyktningrett, statsborgerrett, menneskerettigheter og forvaltningsrett.

I avdelingen inngår «Enhet for generelle juridiske saker»

Leder: Ketil Larsen

Petter Johansen

Virksomhetsstyring

Stab for virksomhetsstyring ivaretar etatsstyringsdialogen mot Justis- og beredskapsdepartementet, følger opp resultatmål og rapporteringskrav, og koordinerer prognose-, statistikk- og analysearbeid.

Leder: Petter Johansen

Bjørn.jpg

Kommunikasjon

Kommunikasjonsstaben i UNE jobber med brukerservice, medieservice, åpenhet og innsyn, websider, intranett, internkommunikasjon og beredskap for krisekommunikasjon.

Leder: Bjørn Lyster 

irene_3.jpg

Teknologi og digital utvikling

Avdelingen har ansvar for alt innen IKT og sikkerhet i UNE. Dette inkluderer strategiarbeid, virksomhetsarkitektur, utvikling, drift, forvaltning, opplæring og innkjøp. Avdelingen har tett samarbeid med UDI innenfor både IKT, sikkerhet og arkitektur.

I avdelingen inngår disse enhetene

Leder: Irene Øyangen

 

Sonja.jpg

Fellestjenester

Avdelingen arbeider med et bredt spekter av støtte- og fellestjenester, særlig innen HR, økonomi- og personalforvaltning og ulike driftsfunksjoner.

I avdelingen inngår disse enhetene

Leder: Sonja Engen Siewert

Kjell1.jpg

Avdeling for prosedyre

Avdeling for prosedyre er en faglig uavhengig enhet av advokater og advokatfullmektiger, som skal ivareta og prosedere brorparten av rettssakene for staten ved UNE.

Dette er UNEs advokater og advokatfullmektiger

Leder: Advokat Kjell Handeland