Sekretariat består av fire saksbehandlingsavdelinger, som er inndelt etter både sakstyper og landområder. 19 nemndledere avgjør saker som sekretariatet har forberedt. I tillegg har UNE juridiske, administrative og praktiske støttefunksjoner. Marianne Jakobsen er direktør i UNE.

Marianne2.jpg

Direktøren

Marianne Jakobsen er direktør i UNE. Hun tiltrådte i stillingen 15.03.2021, og er åremålsbeskikket for en periode på seks år.

Ketil2.jpg

Juridisk fagdirektør

Ketil Larsen er juridisk fagdirektør i UNE. Fagdirektøren har en sentral rolle som rådgiver innen kvalitet og regelverk. Fagdirektøren skal også støtte ledelsen i en helhetlig og strategisk utvikling og styring av UNE.

Anne-Karin2.jpg

Prosessdirektør

Anne-Karin Westbye er prosessdirektør i UNE. Prosessdirektøren har et overordnet ansvar for saksflyten. Gjennom tett dialog med ledere og ansatte i kjernevirksomheten har prosessdirektøren tilsyn med flyten i arbeidsprosessene, for å sikre felles prioriteringer og styring av ressurser. Prosessdirektøren er pådriver for kontinuerlig forbedring i UNE.

irene_3v2.jpg

Utviklingsdirektør

Irene Øyangen er utviklingsdirektør i UNE. Utviklingsdirektøren har ansvar for å rådgi og tilrettelegge for UNEs strategiske virksomhetsutvikling. Utviklingsdirektøren bidrar også til at UNEs  teknologiske utvikling er hensiktsmessig og fremtidsrettet, og er pådriver for tverretatlig teknologisk samarbeid med UDI og Politiets utlendingsenhet.

OyvindH.jpg

Nemndlederne

UNE har 19 nemndledere. De har samme kompetanse som dommere og behandler alle typer saker. De er uavhengige beslutningsfattere, som ikke kan instrueres i den enkelte sak. 

Leder: Øyvind Havnevik

Torgeir.jpg

Avdeling for forberedelse og saksflyt

Avdelingen gjør innledende vurderinger av sakene som kommer inn i UNE og styrer sakene inn i riktig saksløp. Avdelingen har også ansvar for prognose- og statistikkarbeid, flyt- og forbedringsarbeid, innkalling til nemndmøter, svartjenesten og sentralbord. I tillegg til faste ansatte, er avdelingen bemannet av rullerende ressurser fra saksbehandlere og nemndledere.

Leder: Torgeir Tofte Jørgensen 

Georg.jpg

Saksavdeling 1

Avdelingen har fagansvar for asylsaker fra Afrika, statsborgerskapssaker, tilbakekall, reisedokumentsaker, permanent opphold og ID.

Leder: Georg Magne Rønnevig

Ingun5-BRUKES.jpg

Saksavdeling 2

Avdelingen har fagansvar for asylsaker fra Asia, familieinnvandringssaker, saker der spørsmålet er om man kan søke om oppholdstillatelse fra Norge og saker med enslige mindreårige asylsøkere (EMA).

Leder: Ingun Halle

Marianne.jpg

Saksavdeling 3

Avdelingen har fagansvar for asylsaker fra Europa og Amerika, EØS-saker, alle utvisningssaker og Dublin-saker.

Leder: Marianne Granlund

Terje.jpg

Saksavdeling 4

Avdelingen har fagansvar for asylsaker fra Midtøsten og Nord-Afrika, visum, diverse arbeid- og oppholdssaker, konvertittsaker og § 36-saker (dekning av sakskostnader).

Leder: Terje Østraat

Erna4.jpg

Avdeling for HR

Avdelingen har ansvar for sykefravær og permisjoner, rekruttering, lønnsforhandlinger og arbeidsrett. Avdelingen har også arbeidsområder knyttet til kompetansetiltak og leder- og medarbeiderutvikling.

Leder: Erna Jensen Bøhler 

Petter.jpg

Avdeling for økonomi og planadministrasjon

Avdelingen ivaretar blant annet etatsstyringsdialog, økonomistyring, budsjettstyring, regnskap, anskaffelser og lønnsutbetaling.

Leder: Petter Johansen 

Bjørn.jpg

Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen i UNE jobber med brukerservice, medieservice, åpenhet og innsyn, websider, intranett, internkommunikasjon og beredskap for krisekommunikasjon.

Leder: Bjørn Lyster 

irene_3v2.jpg

Avdeling for teknologi og utvikling

Avdeling for teknologi og utvikling har ansvar for alt innen IKT og sikkerhet i UNE. Dette inkluderer strategiarbeid, virksomhetsarkitektur, utvikling, drift, forvaltning, opplæring og innkjøp. Avdelingen har tett samarbeid med UDI innenfor både IKT, sikkerhet og arkitektur. 

Fungerende avdelingsleder: Irene Øyangen

Sonja.jpg

Avdeling for generelle juridiske saker

Avdelingen har særlig kompetanse innen utlendingsrett, menneskerettigheter og forvaltningsrett. Den bistår saksbehandlere, nemndledere og ledelsen i faglige spørsmål. Avdelingen har også et overordnet ansvar for kjedesamarbeid og UNEs kvalitetssystem for saksbehandlingen og iverksetter tiltak for god kvalitet og likebehandling.

Leder: Sonja Engen Siewert 

Kjell1.jpg

Avdeling for prosedyre

Avdeling for prosedyre er en faglig uavhengig enhet av advokater og advokatfullmektiger, som skal ivareta og prosedere brorparten av rettssakene for staten ved UNE.

Dette er UNEs advokater og advokatfullmektiger

Leder: Advokat Kjell Handeland