UNE har en saksavdeling med syv enheter inndelt etter sakstyper og landområder. En nemndavdeling med 18 nemndledere avgjør saker forberedt av saksavdelingen. I tillegg har UNE juridiske, administrative og praktiske støttefunksjoner. Marianne Jakobsen er direktør i UNE.

Bildene kan brukes fritt av pressen, med krediteringen "Foto: UNE".

Marianne Jakobsen_mini

Direktøren

Marianne Jakobsen er direktør i UNE. Hun tiltrådte i stillingen 15.03.2021, og er åremålsbeskikket for en periode på seks år.

Marianne Jakobsen (høyoppløselig jpg) 

Jannike Eggen_mini

Nemndavdeling

UNE har 18 nemndledere. De har samme kompetanse som dommere og behandler alle typer saker. De er uavhengige beslutningsfattere, som ikke kan instrueres i den enkelte sak. 

Leder: Jannike Eggen

Jannike Eggen (høyoppløselig jpg) 

Anne-Karin Westbye_mini

Saksavdeling

Avdelingen har syv enheter, som forbereder saker for våre beslutningstakere og ivaretar forbedringsarbeid og praktiske oppgaver rundt nemndmøtene.

Leder: Anne-Karin Westbye

Anne-Karin Westbye (høyoppløselig jpg) 

Ketil Larsen_mini

Fagavdeling

Avdelingen koordinerer høringer og faglige rapporteringer til departementet. Den har en særlig kompetanse innen utlendings- og flyktningrett, statsborgerrett, menneskerettigheter og forvaltningsrett. I avdelingen inngår «Enhet for generelle juridiske saker»

Leder: Ketil Larsen

 
Ketil Larsen (høyoppløselig jpg) 

Marianne Jakobsen_mini

Virksomhetsstyring

Stab for virksomhetsstyring ivaretar etatsstyringsdialogen mot Justis- og beredskapsdepartementet, følger opp resultatmål og rapporteringskrav, og koordinerer prognose-, statistikk- og analysearbeid.

Midlertidig leder: Marianne Jakobsen

 

Bjørn Lyster_mini

Kommunikasjon

Kommunikasjonsstaben i UNE jobber med brukerservice, medieservice, åpenhet og innsyn, websider, intranett, internkommunikasjon og beredskap for krisekommunikasjon.

Leder: Bjørn Lyster 

Bjørn Lyster (høyoppløselig jpg)

Irene Øyangen_mini

Teknologi og digital utvikling

Avdelingen har ansvar for alt innen IKT og sikkerhet i UNE. Dette inkluderer strategiarbeid, virksomhetsarkitektur, utvikling, drift, forvaltning, opplæring og innkjøp. Avdelingen har tett samarbeid med UDI innenfor både IKT, sikkerhet og arkitektur. I avdelingen inngår disse enhetene

Leder: Irene Øyangen

Irene Øyangen (høyoppløselig jpg)

 

Sonja Engen Siewert_mini

Fellestjenester

Avdelingen arbeider med et bredt spekter av støtte- og fellestjenester, særlig innen HR, økonomi- og personalforvaltning og ulike driftsfunksjoner. I avdelingen inngår disse enhetene

Leder: Sonja Engen Siewert

Sonja Engen Siewert (høyoppløselig jpg)

Kjell Handeland_mini

Prosedyreenheten

Prosedyreenheten er en faglig uavhengig enhet av advokater og advokatfullmektiger, som skal ivareta og prosedere brorparten av rettssakene for staten ved UNE. Dette er UNEs advokater og advokatfullmektiger

Leder: Advokat Kjell Handeland 

Kjell Handeland (høyoppløselig jpg)