Publisert: 07.02.2017   07.02.2017

Arkiv

Publisert 25.01.2023   Redegjørelser Rettssaker Stornemnd Utvisning
To vedtak om utvisning som ble behandlet i stornemnd i UNE skal nå prøves i retten. UNE venter med behandlingen av likeartede saker til det har kommet en rettslig avklaring.
Å unndra seg militærtjeneste er som regel straffbart i de fleste land. Det gjelder både den som nekter å utføre tjeneste (militærnekting) og den som forlater tjenesten uten tillatelse (desertering).
Publisert 12.01.2023   Redegjørelser Saksbehandling
UNE behandla 5 502 saker i 2022. Nesten ein av tre asylsaker fekk eit endra vedtak.
Rapporten gir et godt grunnlag for å vurdere endringer i praksis og regelverk knyttet til barns rett til å bli hørt.
Publisert 09.12.2022   Familieinnvandring Rettssaker Redegjørelser
Alderskravet for familieetablering er ikke i strid med EMK artikkel 8 eller 14. Det slår Høyesterett fast i dom av 6. desember 2022.
Beskrivelsene gir et bilde av dagens praksis etter utlendingslovens § 37 første ledd bokstav e, og hva som har endret seg i de sakene som gjelder opphør av flyktningstatus for straffedømte.
At tryggleikssituasjonen i heimlandet forbetrar seg, eller at personen ein blir forfølgd av døyr, er eksempel på endringar i asylgrunnlaget som kan føre til opphøyr av flyktningstatus.
Publisert 08.11.2022   Redegjørelser Rettssaker Familieinnvandring
Ved søknad om oppholdstillatelse for familieetablering er det et krav at begge partene har fylt 24 år. Formålet med 24-årskravet er å bekjempe og motvirke tvangsekteskap. Men er det i strid med EMK artikkel 8 om retten til familieliv eller diskrimineringsforbudet i EMK artikkel 14?
Publisert 10.10.2022   Redegjørelser Stornemnd Utvisning
To saker om utvisning på grunnlag av utelukkelse (eksklusjon) fikk ulikt utfall. I den ene saken mente stornemndas flertall at utvisning var i strid med tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven § 97. I den andre saken mente flertallet at utvisning ikke var i strid med dette forbudet.
Publisert 06.10.2022   Redegjørelser Asyl/beskyttelse Retur
Returvurderinger er temaet denne gangen.