Publisert: 07.02.2017   07.02.2017

Arkiv

Publisert 19.09.2022   Redegjørelser Saksbehandling Barn
Lova set ein lågare terskel for opphaldsløyve til barn enn til vaksne i saker som handler om helsemessige forhold. Eit nytt praksisnotat viser korleis det reflekterast i UNE sin praksis.
Fafo har vurdert dagens regelverk og gir en evaluering av utlendingsforvaltningens praksis.
Publisert 29.08.2022   Redegjørelser Stornemnd Utvisning
Ei lovføresegn frå 2018 seier at ein utlending med mellombels opphaldsløyve kan utvisast når utlendingen er avvist frå rett til å bli anerkjend som flyktning. Stornemnda skal no avgjera to slike utvisingssaker som reiser prinsipielle spørsmål om tilbakevirkning etter Grunnloven § 97.
Publisert 08.07.2022  
UNE omgjorde 20 prosent av de totalt 2851 sakene som var til behandling i første halvår, og saksbehandlingstiden har økt noe fra året før.
Publisert 30.06.2022   Undersøkelser Redegjørelser
I ei undersøking gjord av Opinion, svarer 59 prosent at dei har svært stor eller ganske stor tiltru til norske utlendingsstyresmakter. Dette er det nest høgaste som har vore målt i løpet av tjue år.
Utvisningen av en omsorgsperson krenker ikke retten til familieliv slår domstolen fast.
Publisert 16.06.2022   Redegjørelser Barn Utvisning
Hensynet til barnets beste i saker om utvisning, er tema for første episode av UNEpodden.
For å få asyl må det vere «nokolunde sannsynleg» at søkaren vil opptre slik at han utset seg for ein risiko for forfølging, slår dommen fast.
Situasjonen i Etiopia er ikke lenger like uoversiktlig og usikker som den var tidligere. Fra 1. mai opphever derfor UNE suspensjonen av utreiseplikten og begynner å behandle Etiopia-saker igjen.
– Her går vi tett på resonnementene i vedtakene som er fattet etter regelendringene i januar 2020. Vi håper den vil være nyttig for advokater, rettshjelpere og andre som involverer seg i enkeltsaker.