Publisert: 07.02.2017   07.02.2017

Arkiv

Publisert 11.10.2021   Fagartikkel Identitet
Tvil om identitet eller feil opplysninger om identitet kan føre til avslag eller vedtak om tilbakekall. Hvilke vurderinger ligger bak?
Publisert 13.09.2021   Replikk Asyl/beskyttelse Rettssikkerhet
Utlendingsnemnda (UNE) sin viktigste oppgave er at ingen returneres til forfølgelse. Er vi i tvil om asylsøkere trenger beskyttelse gir vi asyl, selv når vi er usikre på om det er nødvendig.
Publisert 10.09.2021   Regelverksendringer
Regjeringa har foreslått ei forskrift som skal utvide tilgangen offentlege organ har til å dele teiepliktige opplysingar med kvarandre når formålet er å forhindre arbeidslivskriminalitet. UNE har svart på høyringa.
Publisert 08.09.2021   Redegjørelser Afghanistan Returstopp
Plikten til å returnere til Afghanistan er utsatt fram til 31. januar 2022. Det betyr at ingen blir tvangsreturnert til Afghanistan nå.
Publisert 30.08.2021   Saksbehandling
Førebelse tal for 2021 viser at saksbehandlingstida i UNE har auka i forhold til 2020.
Justis- og beredskapsdepartementet har hatt på høring forslag til endringer i saksbehandlingen i UNE.
Publisert 21.07.2021   Redegjørelser Returstopp
Plikten til å returnere frivillig til Afghanistan etter endelig avslag er midlertidig suspendert fram til 15. september. Det innebærer at ingen blir tvangsreturnert til Afghanistan nå.
Dommen gir rettleiing på korleis UDI og UNE skal vurdere om eit ekteskap er eit omgåingsekteskap etter EØS-reglane.
Publisert 02.07.2021   Redegjørelser Undersøkelser
For eitt år sidan var det fleire enn nokon gong, 63 prosent, som svarte at dei hadde svært stor eller ganske stor tiltru til norske utlendingsstyresmakter. I år sokk dette til 55 prosent. Tiltrua vart mest redusert i den yngste aldersgruppa.
Publisert 30.06.2021   Redegjørelser Rettssaker Familieinnvandring
Høgsterett godtok samrøystes ekteskapet og kom til at det gir grunnlag for familieinnvandring i Noreg.