Publisert: 07.02.2017   07.02.2017

Arkiv

Kurs og foredrag, barnepsykologisk hjelp i saksbehandlinga og filmar for barn, har vore blant dei viktigaste tiltaka i UNE dei siste tre åra.
Publisert 14.10.2020   Redegjørelser
Resepsjonen er derfor ubemannet, og de fleste nemndmøter med personlig fremmøte avlyses.
UNE behandler hvert år et stort antall saker hvor tema er forfølgelse på grunn av religion eller religiøs aktivitet. UNEs oppdaterte praksisnotat er basert på en gjennomgang av 250 vedtak og beslutninger fra januar 2018 til august 2020.
Så langt i år har UNE behandlet færre saker enn på samme tidspunkt i fjor. Ser vi på ulike sakstyper, er bildet mer sammensatt.
Vi vurderer private forhold rundt ekteskapets inngåelse og praktisk samliv, men vi vurderer ikke følelser, skriver Ingunn-Sofie Aursnes.
Om ordlyden i bestemmelsen bør endres for å omfatte personer som har frafalt sin tro, er blant UNEs innspill til forslaget.
UDI og UNE kan ikkje vektleggje tvangsretur når dei vurderer om ein asylsøkjar treng beskyttelse.
Hvordan skal UNE ivareta hensynet til barnets beste når en asylsøker med avslag får barn som har et beskyttelsesbehov, eller som får avledet tillatelse fra den andre forelderen? Dette er en problemstilling barnefaglig nettverk i UNE har vært opptatt av.
Publisert 10.09.2020   Fagartikkel Saksbehandling Rettssikkerhet
At likeartete saker bør få like utfall, er et viktig rettsprinsipp. Innenfor nemndsystemet vårt finnes det likevel legitime grunner til at saker med likhetstrekk kan få ulikt utfall. At en nemnd ønsker å justere praksis, er en slik grunn.
Skal UDI og UNE i asylvurderingane sine ta høgd for at ein asylsøkar kan bli returnert med tvang og vurdere om det aukar risikoen for forfølging? Det vil Høgsterett gå inn i når dei 1. september handsamar asylsaka til ein borgar frå Iran.