Publisert: 07.02.2017   07.02.2017

Arkiv

Stortinget har gjort endringer i utlendingsloven §§ 34, 60, 62 og statsborgerloven § 12. Endringene gjelder fra 1.12.2020.
Publisert 07.01.2021   Redegjørelser Asyl/beskyttelse
Hva slags tillatelse skal gis en utlending som i utgangspunktet ikke har rett på flyktningstatus, men som utfører handlinger i Norge som gir beskyttelsesbehov?
I dag kan personar med vedtak om opphøyr av asylløyve bli vist til internflukt. No skal Høgsterett sjå på om det er riktig forståing av regelverket.
Publisert 04.01.2021   Redegjørelser
Justis- og beredskapsdepartementet har konstituert Siri Johnsen som direktør i Utlendingsnemnda fra 1.1.2021.
Publisert 18.12.2020   Redegjørelser Rettssaker Asyl/beskyttelse
Forståelsen av begrepet «hjemland» i utlendingslovens § 28 1 a er ikke alltid det samme som statsborgerskap, konkluderer Høyesterett i dom av 14.12.2020.
Publisert 16.12.2020   Debattinnlegg Saksbehandling Barn
UNEs beslutningstakere skal utøve skjønn. Men det er ikke et fritt skjønn uten politiske føringer, skriver Ingunn-Sofie Aursnes i dette tilsvaret.
UNE har anvendt lovens forarbeider som rettskilde, og begrunnelsene i vedtakene har blitt tydeligere.
Publisert 03.12.2020   Redegjørelser
UNE får mange henvendelser om saken til en jordansk 18-åring med avslag og utreiseplikt.
Publisert 19.11.2020   Redegjørelser Asyl/beskyttelse Rettssaker
Er «hjemland» alltid det samme som statsborgerskap? Svaret kan få betydning for andre asylsøkere som ikke har blitt trodd på at de var eritreere da de søkte asyl i Norge.
Publisert 10.11.2020   Saksbehandling Stornemnd Rettssikkerhet
Justis- og beredskapsdepartementet har oppnevnt nemndmedlemmer for perioden 2021-2024.