ukraina_1500

Beregningsutvalget for utlendingsforvaltningen har skissert et scenario for at det kan komme opp mot 35 000 asylsøkere i år, hvorav 30 000 fra Ukraina.

Scenariet som er skissert er et foreløpig anslag, og baserer seg på ukrainske flyktninger som kommer til Norge på egenhånd. Det betyr at eventuelle flyktninger som overføres fra naboland vil komme i tillegg. Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, understreker i en pressemelding at tallet kan bli høyere.

Regjeringen har gitt UDI i oppdrag å oppskalere kapasiteten på mottak for å sikre at Norge har beredskap for å håndtere en økning i antall ukrainske flyktninger som kommer til Norge.

UNEs rolle

Utlendingsnemnda er klageinstans for UDI i utlendingssaker, og påvirkes ikke i samme grad som UDI og Politiets utlendingsenhet av arbeidet med å ta imot og registrere ukrainske borgere som får kollektiv beskyttelse. Først, når søknader for eksempel gitt på individuelt grunnlag er behandlet, vil det kunne komme klagesaker det er UNEs oppgave å behandle.
For å styrke arbeidet med å registrere flyktninger på ankomstsenteret på Råde, der trykket nå er størst, har UNE lånt bort ni ansatte. De skal hovedsakelig bistå med den innledende registreringssamtalen, som PU vanligvis gjennomfører.

Direktør i UNE, Marianne Jakobsen, forteller at de ekstra ressursene som nå lånes ut, er et viktig bidrag der presset nå er stort.

- UNE må også bidra der utfordringene nå blir ekstra store, men vi må gjøre det på en måte som ikke kommer i konflikt med rollen vår som klageinstans. Det å bruke noen av våre til å registrere og intervjue nyankomne flyktninger, det er både en riktig prioritering og fullt forsvarlig ut fra roller, sier UNE-direktøren.

Nyttige lenker: