Advokaten eller ein annan fullmektig kan møte saman med klagaren, men dei kan ikkje møte åleine på vegner av klagaren.

Fullmektigen må:

  • sjå til at klagaren får vite når og kvar møtet skal vere og kva temaet for møtet er
  • sende svarskjema til UNE innan fristen
  • ta seg av eventuelle praktiske oppgåver som gjeld reise og overnatting for klagaren
  • informere klagaren om korleis eit nemndmøte går føre seg
  • informere UNE dersom klagaren treng særskild tilrettelegging
  • hjelpe/representere klagaren under møtet
  • informere om reglar for gyldig forfall, som i hovudsak er lik saker for domstolane.

Slik kan du førebu personen du skal representere

Her ligg informasjon til klagaren om korleis eit nemndmøte går føre seg. Du bør oppmode klagaren om å lese informasjonen og sjå filmen før møtet. Det finst ein eigen film og særskild informasjon for barn som skal i nemndmøte.

Slik går nemndmøtet føre seg

Eit nemndmøte varer som regel i rundt seks timar, og det blir teke pausar med jamne mellomrom. Møtet ditt kan ta kortare eller lengre tid. Vi nyttar som regel tolk under møtet. Du må ikkje gjere deg avhengig av mobiltelefon, datamaskin eller anna utstyr som kan ta opp og overføre lyd og bilete. Du får nemleg ikkje ta med deg slikt utstyr inn i møterommet.

Målet med eit nemndmøte er å få fram nok informasjon om saka til at nemnda kan ta ei rett avgjerd. Du kan lese meir her: IR-04 Behandling og avgjørelse av saker i nemndmøte.

Kven kan vere fullmektig?

Klagaren kan sjølv velje fullmektigen sin. Ein advokat treng ikkje å leggje fram ei skriftleg fullmakt på førehand, men det må andre fullmektigar. Det er uheldig å blande roller, til dømes dersom helsepersonell som behandlar søkjaren, òg fungerer som fullmektig.

Praktisk informasjon

UNE dekkjer naudsynte utgifter til reise og hotell. For å bestille billettar og eventuelt hotellrom må du ta kontakt med det reisebyrået som UNE har avtale med. Du må bestille reise og hotell samstundes. Når du bestiller, skal du gje opp koden som står i innkallingsbrevet til nemndmøtet.

Hugs å bestille flybillettar og hotell snarast råd etter at du har fått innkallinga.

Reisebyrået nyttar faste hotell som UNE har avtale med. For tida har UNE avtale med Scandic Hotell Byporten og Scandic Hotell Oslo City. Det er ikkje mogleg å velje andre hotell, bortsett frå når avtalehotella er fulle. Du må reise på den rimelegaste og raskaste måten etter reiseregulativet til staten.

Du vil få all informasjonen du treng, i brevet med innkallinga til nemndmøtet.

Egencia er reisebyrået som UNE har avtale med. Du må bestille fly/tog/hotell gjennom dette reisebyrået.

Du kan bestille via telefon eller e-post:

Telefon: 23 15 04 30 (døgnopen)
E-post: customer_service@egencia.no

Bestillingar skal gjerast innanfor vanleg arbeidstid så langt det lèt seg gjere.

Klagarar som har bruk for overnatting, får inntil vidare tilbod om å bu på Clarion Collection Hotel Gabelshus i Gabels gate 16 på Frogner. Hotellet tilbyr frukost, lunsjpakkar og kveldsmat. Kontakt UNE på Mail_Inka@une.no dersom hotellovernatting er aktuelt for klienten din.

Vi kan dekkje reiseutgiftene til og frå lokala våre. Dersom klienten din må reise med fly eller regiontog, kan du som fullmektig ta kontakt med reisebyrået Egencia for å få bestilt reisa. Gje opp koden og det personlege referansenummeret som står i brevet frå oss.

Dersom klienten din skal reise med T-bane, buss eller trikk, må han eller ho sjølv leggje ut for billetten. Klienten kan sende billettkvitteringa til oss og få pengane attende. Vi dekkjer vanlegvis ikkje utgifter til taxi. Det må de i så fall avtale med innkallingskontoret på førehand.

UNE dekkjer vanlegvis berre reiseutgifter for personen som er kalla inn til møtet. Utgifter for andre personar blir berre dekte dersom det er avklara på førehand med innkallingskontoret i UNE. Behovet for ein følgjeperson eller lignande må grunngjevast godt.

Barn kan ikkje vere med i nemndmøte dersom dei ikkje er kalla inn. Det er foreldra sitt ansvar å finne nokon som kan passe barn som ikkje skal vere med på nemndmøtet.

Innkallingskontoret svarer berre på spørsmål om innkallingar til nemndmøtet. Dersom du har andre spørsmål, må du ta kontakt med svartenesta vår.

Telefon: 21 08 51 26
E-post: mail_inka@une.no

Du må sende ein søknad til UNE med ei oversikt over talet på timar som har gått med for å førebu saka.

Du kan lese meir om dekking av sakskostnader her:

Gateadresse: 6. etasje i Stenersgaten 1 B/C, samme bygg som Oslo City