Andre nyhetssaker

I ei undersøking frå Opinion, svarer 56 prosent av menn og 47 prosent av kvinner at dei har svært stor eller ganske stor tiltru til norske utlendingsstyresmakter. Delen kvinner som uttrykkjer den typen tiltru, er den lågaste på ti år.
– Når Utlendingsnemnda (UNE) behandler asylsaker, finner vi både forskjeller og likheter. Ingen saker er helt like, men mange saker har tydelige likhetstrekk, skriver UNEs direktør i en kronikk i Adresseavisen.
20.06.2019  
På grunn av teknisk feil har klagere i en periode ikke mottatt eMeldinger fra oss i en rekke familieinnvandringssaker. Denne feilen er nå rettet opp.
27.03.2019   Brukerservice
UNE har siktet seg nøye inn på målgruppene, og de klarer å formidle komplisert juss på en enkel måte, mener juryen.
UNE har evaluert ordningen, og erfaringen viser at det ikke er behov for et ressursutvalg i tillegg til vitner fra det aktuelle trossamfunnet.
Endrede interne retningslinjer vil gi bedre informasjon til advokater og andre rettshjelpere. UNE gjør også andre endringer som kan gi noen flere nemndmøter og flere muntlige forklaringer.
Politiske føringer styrer aldri vedtakene i UNE, svarer UNEs direktør i et debattinnlegg i Dagsavisen.
UNE har fått medhold av Høyesterett i en sak om tilbakekall av flyktningstatus og midlertidig oppholdstillatelse, i et spørsmål om klagerne var «settled migrants».
Stornemnda kom til at de var saklig og juridisk uenig med Sivilombudsmannen om tolkningen av ettårsfristen i familieinnvandringssaker.
UNEs avdelingsdirektør Ketil Larsen holdt innledning til konvertittkonferansen arrangert av Stefanusalliansen, Norges Kristne Råd, Mellomkirkelig råd, Bispemøtet og NOAS. Her kan du lese innledningen.