Andre nyhetssaker

KPMG har på oppdrag fra UDI gått gjennom vedtak fra UDI og UNE for å se på vurderingene av barnets beste.
UNE har levert rapporten for 2023 til Justis- og beredskapsdepartementet.
UNE fekk 35 rettskraftige dommar i 2023. Det er det lågaste antalet rettssaker nokon sinne.
Personer med utreiseplikt til Jemen har siden april 2015 kunne bli værende i Norge selv om de ikke hadde fått noe vedtak om dette i sin egen sak. Denne generelle returstoppen oppheves nå. Heretter må den enkelte ha et selvstendig vedtak for å kunne oppholde seg lovlig i Norge.
Endringene i au pair-ordningen gjelder fra 15. mars 2024. Fra denne datoen kan ikke personer fra land utenfor EØS lenger søke om oppholdstillatelse for å komme til Norge for å jobbe som au pair.
12.02.2024   Redegjørelser
I 2023 behandlet UNE flere saker enn de tre foregående årene. Totalt behandlet UNE 5743 saker, men fikk også flere saker enn forventet fra UDI.
Saker som gjeld barn kan vere komplekse og vanskelege. Dette er noko av det UNE jobbar med for å sikre at barnets beste blir vareteke.
Staten v/Utlendingsnemnda fekk medhald av Høgsterett i dom frå Høgsterett 12. desember 2023, HR-2023-2351-A.
Vi har oppdatert eit praksisnotat som beskriv vurderingane vi gjer i desse sakene.
Det er første gongen Høgsterett avgjer terskelen for når medverknad til eit alvorleg brotsverk dannar grunnlag for utestenging (eksklusjon) frå flyktningstatus. Saka blir behandla 14.- 15- november.