Andre nyhetssaker

I dom av 3. juni (HR-2021-1209-A) kom høyesterett til at et ektepar fra Afghanistan ikke hadde rett til beskyttelse på grunnlag av anførsler om å ha konvertert fra islam til kristendommen.
UNE har publisert eit nytt praksisnotat om utestenging frå retten til flyktningstatus. Notatet skildrar korleis UNE praktiserer desse reglane.
De giftet seg dagen før den syriske kvinnen fylte 13 år. Høyesterett skal ta stilling til om ekteskapet skal anerkjennes i Norge og gi grunnlag for familieinnvandring.
«I Utlendingsnemnda jobber vi med rettssikkerhet hver dag og i hver sak!» Slik innledet UNEs juridiske fagdirektør Ketil Larsen et innlegg han holdt på et NOAS-webinar 25. mai om rettssikkerheten i UNE.
Fra 1. juni 2021 kan du be UNE eller UDI om å vurdere om du oppfyller vilkårene i den midlertidige bestemmelsen.
Helt fra Utlendingsnemnda (UNE) ble opprettet for tjue år siden har kritikere etterlyst flere nemndmøter. Kritikken har vært gjentatt i alle år etterpå, skriver fagdirektør Ketil Larsen i UNE i et tilsvar til kritikken fra Jussbuss.
Hvilke bevis er det som avgjør om en konvertering fra islam til kristendom er troverdig eller ikke?
Tal frå dei siste fire åra viser at andelen asylsaker der UNE endrar det opphavlege vedtaket, har gått opp.
Utlendingsnemnda (UNE) skal gi de oppholdstillatelsene regelverket legger opp til. Hverken flere eller færre. Det gjelder også for lengeværende barn i asylsaker.
Nemndledere skal treffe avgjørelser etter fakta vurdert mot regelverket i den enkelte sak, ikke ta «signaler» fra samfunnsdebatten, svarer fagdirektøren i UNE.