Andre nyhetssaker

Det er første gongen Høgsterett avgjer terskelen for når medverknad til eit alvorleg brotsverk dannar grunnlag for utestenging (eksklusjon) frå flyktningstatus. Saka blir behandla 14.- 15- november.
Justis- og beredskapsdepartementet har innført endringar i utlendingsforskrifta som styrkjer retten til nemndmøtehandsaming ved spesifikke domstolsavgjerder og oppmodingar frå Sivilombodet.
I asylsaker kan det være tvil om søkerens identitet. Vi er usikre på hvem søkeren egentlig er. Spørsmålet er hvilket beviskrav som gjelder for vurderingen av søkerens identitet.
Vi har oppdatert et praksisnotat som beskriver vurderingene vi gjør i disse sakene.
I løpet av første halvår i 2023 har Utlendingsnemnda (UNE) behandlet rundt 3110 saker, sammenlignet med 2820 saker på samme tid i fjor. Av de behandlede sakene ble omtrent 18% omgjort.
I ei undersøking frå Opinion svarer 52 prosent at dei har svært stor eller ganske stor tiltru til norske utlendingsstyresmakter. Det er 7 prosentpoeng mindre samanlikna med i fjor.
I spesielle tilfelle kan UNE i staden for å utvise, bestemme at personen må vente tre år lenger før hen kan få permanent opphaldsløyve.
Iran, kvinner og beskyttelse er temaet denne gangen.
07.06.2023   Retur Redegjørelser
Justis- og beredskapsdepartementet har laget en ny returstrategi for perioden 2023 - 2029.
Når en utlending søker beskyttelse (asyl) i Norge, må UDI og UNE vurdere om internflukt er aktuelt. Internflukt betyr at søkeren må reise tilbake til et annet område i hjemlandet enn der hen er fra, fordi hjemområdet regnes som utrygt.