Andre nyhetssaker

Ulike vurderinger i enkeltsaker trenger ikke å handle om at noen tar feil.
Kva som er riktig type løyve for foreldre i saker der barn har fått asyl av UDI, skal ei stornemnd nå avgjere. Det har over tid vore ulik praksis i UNE.
25.11.2021   Fagartikkel Helse
En umenneskelig situasjon som følge av sykdom og ressursmangler i hjemlandet kan gi rett til opphold. Slik har det ikke alltid vært. Fagrådgiver i asylrett, Øyvind Øyen, ser på de internasjonale dommene som endret forståelsen av Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 3.
Plikten til å returnere frivillig til Etiopia etter endelig avslag er midlertidig suspendert frem til 30. april 2022. Dette betyr at ingen blir tvangsreturnert til Etiopia nå.
Nei, vanligvis ikke. Men det finnes unntak.
11.10.2021   Fagartikkel Identitet
Tvil om identitet eller feil opplysninger om identitet kan føre til avslag eller vedtak om tilbakekall. Hvilke vurderinger ligger bak?
Utlendingsnemnda (UNE) sin viktigste oppgave er at ingen returneres til forfølgelse. Er vi i tvil om asylsøkere trenger beskyttelse gir vi asyl, selv når vi er usikre på om det er nødvendig.
10.09.2021   Regelverksendringer
Regjeringa har foreslått ei forskrift som skal utvide tilgangen offentlege organ har til å dele teiepliktige opplysingar med kvarandre når formålet er å forhindre arbeidslivskriminalitet. UNE har svart på høyringa.
Plikten til å returnere til Afghanistan er utsatt fram til 31. januar 2022. Det betyr at ingen blir tvangsreturnert til Afghanistan nå.
30.08.2021   Saksbehandling
Førebelse tal for 2021 viser at saksbehandlingstida i UNE har auka i forhold til 2020.