Andre nyhetssaker

10.09.2021   Regelverksendringer
Regjeringa har foreslått ei forskrift som skal utvide tilgangen offentlege organ har til å dele teiepliktige opplysingar med kvarandre når formålet er å forhindre arbeidslivskriminalitet. UNE har svart på høyringa.
30.08.2021   Saksbehandling
Førebelse tal for 2021 viser at saksbehandlingstida i UNE har auka i forhold til 2020.
Justis- og beredskapsdepartementet har hatt på høring forslag til endringer i saksbehandlingen i UNE.
21.07.2021   Redegjørelser Returstopp
Plikten til å returnere frivillig til Afghanistan etter endelig avslag er midlertidig suspendert fram til 15. september. Det innebærer at ingen blir tvangsreturnert til Afghanistan nå.
Dommen gir rettleiing på korleis UDI og UNE skal vurdere om eit ekteskap er eit omgåingsekteskap etter EØS-reglane.
For eitt år sidan var det fleire enn nokon gong, 63 prosent, som svarte at dei hadde svært stor eller ganske stor tiltru til norske utlendingsstyresmakter. I år sokk dette til 55 prosent. Tiltrua vart mest redusert i den yngste aldersgruppa.
Høgsterett godtok samrøystes ekteskapet og kom til at det gir grunnlag for familieinnvandring i Noreg.
24.06.2021   Redegjørelser Returstopp
Plikten til å returnere frivillig til Gaza etter endelig avslag er midlertidig suspendert. Det innebærer at ingen blir tvangsreturnert til Gaza nå.
Konvertitter får en utvidet rett til nemndmøtebehandling. Reglene trer i kraft 1. august i år.
Dersom ein asylsøkar har velgrunna frykt for å bli utsett for kjønnslemlesting, innvilgar UNE asyl. Vi har publisert eit nytt praksisnotat som skildrar vurderingane UNE gjer i desse sakene.