Andre nyhetssaker

21.07.2021   Redegjørelser Returstopp
Plikten til å returnere frivillig til Afghanistan etter endelig avslag er midlertidig suspendert fram til 15. september. Det innebærer at ingen blir tvangsreturnert til Afghanistan nå.
Høgsterett godtok samrøystes ekteskapet og kom til at det gir grunnlag for familieinnvandring i Noreg.
24.06.2021   Redegjørelser Returstopp
Plikten til å returnere frivillig til Gaza etter endelig avslag er midlertidig suspendert. Det innebærer at ingen blir tvangsreturnert til Gaza nå.
Konvertitter får en utvidet rett til nemndmøtebehandling. Reglene trer i kraft 1. august i år.
Dersom ein asylsøkar har velgrunna frykt for å bli utsett for kjønnslemlesting, innvilgar UNE asyl. Vi har publisert eit nytt praksisnotat som skildrar vurderingane UNE gjer i desse sakene.
En bestemmelse i norsk lov skal forhindre omgåelsesekteskap og misbruk av EØS-rettigheter. Men er den egentlig i tråd med EØS-reglene?
I dom av 3. juni (HR-2021-1209-A) kom høyesterett til at et ektepar fra Afghanistan ikke hadde rett til beskyttelse på grunnlag av anførsler om å ha konvertert fra islam til kristendommen.
UNE har publisert eit nytt praksisnotat om utestenging frå retten til flyktningstatus. Notatet skildrar korleis UNE praktiserer desse reglane.
De giftet seg dagen før den syriske kvinnen fylte 13 år. Høyesterett skal ta stilling til om ekteskapet skal anerkjennes i Norge og gi grunnlag for familieinnvandring.
«I Utlendingsnemnda jobber vi med rettssikkerhet hver dag og i hver sak!» Slik innledet UNEs juridiske fagdirektør Ketil Larsen et innlegg han holdt på et NOAS-webinar 25. mai om rettssikkerheten i UNE.