Andre nyhetssaker

23.02.2021   Brukerservice Rettssaker
UNE fekk 80 rettskraftige dommar i 2020.
Lagmannsrettens dom er nå rettskraftig og vil få betydning for flere enn de fire familiene som er omfattet av dommen.
Når lengeværende barn i asylsaker etter hvert blir lengeværende ungdommer, da dukker det opp noen andre spørsmål, skriver kommunikasjonsdirektør Bjørn Lyster i dette innlegget.
Muligheten til internflukt gjelder også i saker om opphør av flyktningstatus. Det slår Høyesterett fast i ny dom.
05.02.2021   Redegjørelser
I statsråd fredag 5. februar 2021 ble Marianne Jakobsen åremålsbeskikket som ny UNE-direktør for en periode på seks år.
04.02.2021   Redegjørelser Barn
Hvorfor kan ikke alle som vil bo i Norge? Hva betyr barnets beste egentlig? Fra hvilket land kom det flest for å jobbe i fjor?
UNE behandlet færre saker enn året før. Det var flest asylsaker.
Stortinget har gjort endringer i utlendingsloven §§ 34, 60, 62 og statsborgerloven § 12. Endringene gjelder fra 1.12.2020.
Hva slags tillatelse skal gis en utlending som i utgangspunktet ikke har rett på flyktningstatus, men som utfører handlinger i Norge som gir beskyttelsesbehov?
I dag kan personar med vedtak om opphøyr av asylløyve bli vist til internflukt. No skal Høgsterett sjå på om det er riktig forståing av regelverket.