Andre nyhetssaker

I saker om utvising blir klagaren sin helsetilstand, og retursituasjon som følgje av helseproblema, vurdert opp mot alvoret i dei strafflagde handlingar i saka.
30.10.2019   Redegjørelser Barn
På de nye sidene vil du finne informasjon tilpasset barn og unge. Hovedinnholdet på sidene er informasjonsfilmer. Vi har også en side hvor barn kan finne svar på ofte stilte spørsmål.
Rutineskildringa inneheld eit nytt punkt 6.3. om å forklare seg munnleg.
Somaliere som søkte og fylte vilkårene for permanent oppholdstillatelse før 27. mars 2017, mister ikke sin flyktningstatus
I ei undersøking frå Opinion, svarer 56 prosent av menn og 47 prosent av kvinner at dei har svært stor eller ganske stor tiltru til norske utlendingsstyresmakter. Delen kvinner som uttrykkjer den typen tiltru, er den lågaste på ti år.
– Når Utlendingsnemnda (UNE) behandler asylsaker, finner vi både forskjeller og likheter. Ingen saker er helt like, men mange saker har tydelige likhetstrekk, skriver UNEs direktør i en kronikk i Adresseavisen.
20.06.2019  
På grunn av teknisk feil har klagere i en periode ikke mottatt eMeldinger fra oss i en rekke familieinnvandringssaker. Denne feilen er nå rettet opp.
27.03.2019   Brukerservice
UNE har siktet seg nøye inn på målgruppene, og de klarer å formidle komplisert juss på en enkel måte, mener juryen.
UNE har evaluert ordningen, og erfaringen viser at det ikke er behov for et ressursutvalg i tillegg til vitner fra det aktuelle trossamfunnet.
Endrede interne retningslinjer vil gi bedre informasjon til advokater og andre rettshjelpere. UNE gjør også andre endringer som kan gi noen flere nemndmøter og flere muntlige forklaringer.