Andre nyhetssaker

Hva slags tillatelse skal gis en utlending som i utgangspunktet ikke har rett på flyktningstatus, men som utfører handlinger i Norge som gir beskyttelsesbehov?
I dag kan personar med vedtak om opphøyr av asylløyve bli vist til internflukt. No skal Høgsterett sjå på om det er riktig forståing av regelverket.
Forståelsen av begrepet «hjemland» i utlendingslovens § 28 1 a er ikke alltid det samme som statsborgerskap, konkluderer Høyesterett i dom av 14.12.2020.
UNEs beslutningstakere skal utøve skjønn. Men det er ikke et fritt skjønn uten politiske føringer, skriver Ingunn-Sofie Aursnes i dette tilsvaret.
UNE har anvendt lovens forarbeider som rettskilde, og begrunnelsene i vedtakene har blitt tydeligere.
03.12.2020   Redegjørelser
UNE får mange henvendelser om saken til en jordansk 18-åring med avslag og utreiseplikt.
Er «hjemland» alltid det samme som statsborgerskap? Svaret kan få betydning for andre asylsøkere som ikke har blitt trodd på at de var eritreere da de søkte asyl i Norge.
Justis- og beredskapsdepartementet har oppnevnt nemndmedlemmer for perioden 2021-2024.
06.11.2020   Redegjørelser
Det søkes etter en strategisk, utviklingsorientert og samlende leder. Det er Justis- og beredskapsdepartementet som skal tilsette ny direktør i UNE.
Samtidig forlenges UNEs adgang til å gjennomføre nemndmøter og forvaltningssamtaler som fjernmøter.