Her finn du informajon om korleis du kan søkje på ledige stillingar og vår søknadsprosess.

Slik søkjer du ledige stillingar

UNE nyttar Webcruiter som rekrutteringsløysing. For å søkje ei stilling i UNE klikk på "Søk ledige stillingar i UNE" under.

Du kan leggje inn CV i databasen vår

Ønskjer du å leggje inn eller oppdatere CV-en din i databasen vår, kan du gjere dette under. Du kan også be om å bli varsla på e-post når vi lyser ut stillingar innanfor ditt fagområde, ved at du legg inn automatisk varsel i Webcruiter.

Vi gjer samtidig merksam på at å leggje inn ein CV i systemet vårt ikkje er det same som at du har sendt inn ein søknad til oss.

Kva skjer etter at du har sendt inn søknad?

Så snart søknadsfristen har gått ut, vil den ansvarlege leiaren i samråd med HR gå i gang med å velje ut kvalifiserte søkjarar til eit intervju. Aktuelle kandidatar vil bli kontakta direkte og kalla inn til intervju så snart som mogleg. Vi gjer merksame på at utveljinga vil ta lengre tid ved store søkjarmassar, og at det derfor ikkje er unormalt at det kan gå noko tid før vi kontaktar aktuelle kandidatar.

Avhengig av kva stilling det gjeld, gjennomfører vi minst eitt intervju. For nokre stillingar vil det også vere aktuelt å teste kandidaten gjennom caseoppgåver. Til slutt vil det bli gjennomført ein referansesjekk på dei kandidatane vi ønskjer å ta med oss vidare i prosessen.

Normalt vil den ansvarlege leiaren etter intervju og referansesjekk gi ei innstilling. Saka blir deretter send til tilsetjingsrådet, som har avgjerdsmynde. Etter godkjenning i tilsetjingsrådet vil det bli sendt ut tilbodsbrev om stilling omgåande.

Etter at prosessen er ferdig, vil alle søkjarane få melding om utfallet gjennom rekrutteringsløysinga vår.

Personvernerklæring for jobbsøkjarar

Dersom du søkjer jobb hos Utlendingsnemnda, treng vi å behandle opplysingar om deg for å vurdere søknaden din. Les meir om korleis vi behandlar opplysingar om deg og kva rettar du har.