Personer som har fått oppholdstillatelse i Norge og som ikke kan søke om reisedokument fra hjemlandet, kan søke om å få dette fra norske myndigheter.

Utlendinger som har fått status som flyktning har i utgangspunktet rett til reisebevis for flyktninger. I saker hvor UNE har gitt flyktningstatus vil søknad om reisebevis automatisk bli opprettet av UDI. Søknad om fornyelse av reisebevis sendes til lokalt politidistrikt.

Har ikke søkerne fått flyktningstatus, men en annen type oppholdstillatelse, mener UNE at de kan kontakte hjemlandets myndigheter for å søke om pass eller identitetsdokumenter. Får de ikke dette, kan de i stedet søke norske myndigheter om utlendingspass.

Det er også mulig å søke om reisedokument for enkeltreise, les mer om dette på UDIs hjemmesider under temaet «Utlendingspass for enkeltreise» (ekstern lenke).

Hva vurderer vi?

En del søknader om reisebevis avslår vi fordi det er tvil om flyktningens identitet. At utlendingsmyndighetene kan nekte å utstede reisebevis i slike saker, ble avklart av Høyesterett i en dom fra oktober 2017. Du kan lese om dommens betydning og finne lenke til dommen i denne aktueltmeldingen.

UNE avslår mange søknader om utlendingspass fordi vi mener søkerne ikke har gjort alt som er mulig for å få pass eller identitetsdokumenter i hjemlandet eller ved en utenriksstasjon.

Alle som søker om reisedokument, må sannsynliggjøre identiteten sin. Hovedregelen er at søkerne skal legge fram ID-dokumenter som er godkjent av norske myndigheter. UNE avslår saken hvis identiteten ikke er sannsynliggjort.

UNE omgjør svært sjeldent vedtak der avslaget skyldes tvil om identiteten til søkeren.

UNE kan omgjøre et vedtak hvis vi mener at den som søker om utlendingspass har gjort alt som er mulig for å få pass eller identitetsdokumenter av egne myndigheter, uten å lykkes. Klageren må blant annet legge fram kopi av alle relevante dokumenter, inkludert passmyndighetenes svar.

UNE omgjør svært sjelden denne type saker.

UNEs statistikk

Tallene inkluderer klagesaker og anmodninger om omgjøring av UNEs vedtak.

Saker behandlet i 2023
289
Saker behandlet i 2022
197
Andel nemndmøter 2023
2 %
Andel nemndmøter 2022
1 %
Andel endrede vedtak 2023
17 %
Andel endrede vedtak 2022
15 %

Nemndmøter i UNE kan være både med og uten personlig fremmøte.

Endrede vedtak betyr at UNE har tatt klagesaken eller omgjøringsanmodningen til følge eller delvis til følge.

Spørsmål og svar

Mange søker om utlendingspass for å kunne få BankID og/eller førerkort i Norge. UNE forstår at utlendinger uten (godkjent) identitetsdokumentasjon står overfor praktiske utfordringer i hverdagen, som å skaffe BankID og/eller førerkort. Dette gjelder for alle utlendinger som ikke oppfyller kravene for å få utstedt et norsk reisedokument og som ikke har (godkjente) identitetsdokumenter fra hjemlandet.

Til tross for disse utfordringene, kan ikke behovet for legitimasjon være avgjørende for om en person skal få utlendingspass.