Personer som har fått oppholdstillatelse i Norge og som ikke kan søke om reisedokument fra hjemlandet, kan søke om å få dette fra norske myndigheter.

Utlendinger som har fått status som flyktning har i utgangspunktet rett til reisebevis for flyktninger. I saker hvor UNE har gitt flyktningstatus vil søknad om reisebevis automatisk bli opprettet av UDI. Søknad om fornyelse av reisebevis sendes til lokalt politidistrikt.

Har ikke søkerne fått flyktningstatus, men en annen type oppholdstillatelse, mener UNE at de kan kontakte myndighetene i hjemlandet for å søke om pass eller identitetsdokumenter. Får de ikke dette, kan de i stedet søke norske myndigheter om utlendingspass.

Det er også mulig å søke om reisedokument for enkeltreise, les mer om dette på UDIs hjemmesider under temaet «Utlendingspass for enkeltreise» (ekstern lenke).

Kva vurderer vi?

En del søknader om reisebevis avslår vi fordi det er tvil om flyktningens identitet. At utlendingsmyndighetene kan nekte å utstede reisebevis i slike saker, ble avklart av Høyesterett i en dom fra oktober 2017. Du kan lese om dommens betydning og finne lenke til dommen i denne aktueltmeldingen.

UNE avslår mange søknader om utlendingspass fordi vi mener søkerne ikke har gjort alt som er mulig for å få pass eller identitetsdokumenter i hjemlandet eller ved en utenriksstasjon.

Hvis en eller flere av reglene i passloven ikke er fulgt, kan UNE avslå søknaden.

Alle som søker om reisedokument, må sannsynliggjøre identiteten sin. Hovedregelen er at søkerne skal legge fram id-dokumenter som er godkjent av norske myndigheter. UNE avslår saken hvis identiteten ikke er sannsynliggjort.

UNE omgjør svært sjelden vedtak der avslaget skyldes tvil om identiteten til søkeren

UNE kan omgjøre et vedtak hvis vi mener den som søker utlendingspass har gjort alt som er mulig for å få pass eller identitetsdokumenter av egne myndigheter, uten å lykkes. Klageren må blant annet legge fram kopi av alle relevante dokumenter, inkludert passmyndighetenes svar.

UNE omgjør svært sjelden denne type saker.

Statistikk for UNE

Tala inkluderer klagesaker og førespurnader om omgjering av vedtak som UNE har gjort.

Saker behandlet i 2022
197
Saker behandlet i 2021
140
Andel nemndmøter 2022
1 %
Andel nemndmøter 2021
1 %
Andel endrede vedtak 2022
15 %
Andel endrede vedtak 2021
11 %

Nemndmøte i UNE kan gå føre seg med eller utan klagaren til stades.

Endra vedtak tyder at UNE har teke klagesaka eller førespurnaden om omgjering heilt eller delvis til følgje.