Det kalles "suspensjon av utreiseplikt" når plikten til å returnere oppheves midlertidig for en definert og avgrenset gruppe.

Dette kan gjøres f.eks. hvis hendelser i klagernes opprinnelsesland tilsier innhenting av ny informasjon eller tilbakeholdenhet for å se an en utvikling. Suspensjon av utreiseplikt gjelder da uavhengig av om man har eller ikke har sendt inn en omgjøringsanmodning etter tidligere avslag, det vil si at den favner bredere enn spørsmål om å gi utsatt iverksetting i forbindelse med behandling av innsendte omgjøringsanmodninger. 

Det kalles "berostillelse" når UNE i en periode ikke fatter vedtak i en definert og avgrenset type saker. Dette kan også være i påvente av ny eller oppdatert informasjon, eller det kan være fordi regjeringen har instruert om det, fordi den vurderer regelendringer som eventuelt kan få betydning i sakene.

Den som ikke har plikt til å returnere frivillig, vil heller ikke bli returnert med tvang. Men motsatt vei er det ikke alltid en sammenheng, for det hender det er utilrådelig å gjennomføre tvangsreturer selv om plikten til å returnere frivillig ikke er suspendert.

Informasjonen på denne siden skal til enhver tid være oppdatert. Alle føringer fra UNE til Politiets Utlendingsenhet (PU) knyttet til effektuering av negative vedtak fremgår derfor uttømmende av denne siden.

Russland for personer innreist over Storskog:

Det er kun returstopp for utlendinger som i 2015 søkte beskyttelse i Norge etter å ha reist inn ved Storskog. Dette gjelder bare de som oppholder seg på kjent adresse i Norge og som har flerreisevisum eller oppholdstillatelse i Russland som er utløpt i tid. Les redegjørelsen her.

Libya (returstopp til øvrige deler av Libya ikke Tripoli)

Det er kun returstopp til øvrige deler av Libya, ikke Tripoli. Suspensjonen av utreiseplikten for personer fra Tripoli, Libya ble opphevet 15.09.2015, les redegjørelsen her. Dette innebærer at alle personer som tidligere har fått, eller som fra nå av får endelig vedtak om retur til Libya, plikter å forlate Norge. Politiet kan gjenoppta iverksetting av tvangsreturer til Libya.

Jemen:

UNE besluttet 15.04.2015 å suspendere utreiseplikten til Jemen. Beslutningen gjelder både personer som har søkt beskyttelse og personer med utreiseplikt etter avslag på søknad om opphold etter andre deler av regelverket (se denne redegjørelsen).

Utlendingssaker fra borgere av Syria:

UNE besluttet 28.04.2011 å suspendere utreiseplikten for borgere av Syria som har søkt beskyttelse i Norge.

26.06.2012 ble det besluttet å gjenoppta behandlingen av asylsaker og andre utlendingssaker fra borgere av Syria, men suspensjonen av utreiseplikten ble opprettholdt for tidligere avgjorte saker.

Dublinreturer til Hellas:

Norge har ikke returnert asylsøkere til Hellas siden 2011, fordi det har vært uklart om mottaksforholdene og asylsystemet fungerer godt nok i landet. Grunnen til at Norge stanset alle returer til Hellas var en dom fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen (M.S.S. mot Belgia og Hellas).

Europakommisjonen anbefalte sent 2016 medlemsstatene å gradvis gjenoppta returer til Hellas. I sin anbefaling peker Europakommisjonen blant annet på at det har vært betydelige forbedringer i det greske asylsystemet siden dommen i den europeiske menneskerettighetsdomstolen. UNE vil vurdere returer til Hellas etter Dublin-forordningen, etter en individuell vurdering av hver sak.

UDI har fattet noen vedtak om retur til Hellas etter Dublin-regelverket, og UNE har nå mottatt saker hvor UDIs vedtak er påklaget. UNE har nylig opprettholdt UDIs avgjørelse om retur til Hellas i ett vedtak. Saken ble behandlet i nemnd, og nemnda kom enstemmig til at klageren kan returneres til Hellas uten at dette ville være i strid med utlendingsloven § 73, som omhandler vern mot utsendelse.