tall_2020

UNE omgjorde 20 prosent av de totalt 2851 sakene som var til behandling i første halvår, og saksbehandlingstiden har økt noe fra året før.

De foreløpige tallene for 2022 viser at saksbehandlingstiden har økt fra året før, og er nå på 177 dager per sak, mot 158 ved utgangen av juni i 2021.

I 2020 var tilsvarende tall 130 dager. Tallet er et gjennomsnitt for alle sakstyper, inklusive omgjøringsanmodninger. Det er i tilbakekall- og opphørssaker at ventetiden per sak er lengst, på 284 dager.

For hele 2021 var saksbehandlingstiden på 168 dager.

Ser man på de siste fem årene, har saksbehandlingstiden variert, og var i 2019 nede i 88 dager.

 

 

Omgjorde 1 av 5

UNE omgjorde 20 prosent av de totalt 2851 sakene som var til behandling i første halvår. Det er i asylsakene at omgjøringsprosenten er høyest med 31 prosent omgjøringsandel, mens porteføljen med lavest omgjøringsandel er i behandlingen av reisedokumentsaker, med 10 prosent omgjøringsprosent. 

Omgjøringsprosenten vil variere over tid, og henger sammen med hvilke saker UNE har til behandling. 

Flere oppdaterte tall finner du på statistikksidene våre.