Vi vurderer om et annet europeisk land skal behandle asylsøknader fra personer som har blitt registrert eller fått visum i et annet land enn Norge.

Vi endrer sjelden UDIs vedtak. I de fleste sakene mener vi at et annet europeisk land er ansvarlig for asylsøknaden, og søkeren blir returnert dit. 

Kva vurderer vi?

En Dublin-sak er når Norge ber et annet europeisk land om å behandle en asylsøknad. Grunnen til at det blir kalt for en «Dublin-sak», er at disse sakene blir avgjort etter et felles, europeisk regelverk som kalles Dublin-forordningen. Dette regelverket ble laget i Dublin i 1990 og trådte i kraft i 1997.

Når en person søker beskyttelse i Norge, tar politiet alltid fingeravtrykk av personen. Politiet sjekker fingeravtrykket opp mot et felles, europeisk register som kalles Eurodac. Der kan politiet se om personen har søkt asyl i et annet europeisk land eller reist inn i Schengen-området ulovlig. Politiet undersøker også om personen har fått visum til et annet europeisk land. Hvis det blir treff i et av disse registrene, vil Norge som regel be det andre europeiske landet om å ta imot personen og behandle asylsøknaden der. 

Når vi behandler en Dublin-sak, vurderer vi ikke om personen faktisk har krav på beskyttelse. Vi vurderer bare om et annet europeisk land skal behandle søknaden. Det vil si at vi ikke realitetsbehandler søknaden.

Selv om vi ikke vurderer beskyttelse, ser vi på om det er andre forhold som gjør at personen allikevel ikke skal sendes til det andre europeiske landet. Eksempler på dette kan være forholdene i det andre europeiske landet, søkerens tilknytning til Norge og søkerens helsesituasjon.

Det er mange søkere som sier at forholdene for asylsøkere er dårlig i det europeiske landet de skal sendes tilbake til. Vi holder oss oppdatert på hvordan mottaksforholdene og asylsystemet fungerer i andre europeiske land som er med i Dublin-samarbeidet. Reglene er slik at det skal svært mye til for at det er uforsvarlig å bli sendt tilbake til et av de andre landene.

Mange søkere forteller at de har helseproblemer og at Norge derfor må behandle saken deres. Det er svært sjelden vi gjør unntak i disse sakene. Grunnen til det er at vi mener helsetilbudet i andre europeiske land både er forsvarlig og tilgjengelig for søkeren.

Noen ganger får vi ikke svar når vi ber et annet land ta imot en søker. Selv om landet ikke svarer, er reglene slik at landet allikevel er ansvarlig for søkeren. Det betyr at UNE også i disse tilfellene ber søkeren om å kontakte myndighetene i det andre europeiske landet om sin asylsøknad.

En del søkere har familiemedlemmer som har lovlig opphold i Norge og de ønsker derfor at det er Norge som skal behandle asylsøknaden. Nære familiemedlemmer kan få det, men det er svært begrenset hvem som regnes som nære familiemedlemmer etter Dublin-regelverket. Derfor er det mange som ikke får behandlet asylsøknaden sin her.

Noen ganger ønsker søkeren å gjenforenes med familiemedlemmer som bor i Norge. I slike tilfeller pleier vi å vise til reglene om familieinnvandring som er reglene de da må søke etter. Da er hovedregelen at søkeren må reise til hjemlandet sitt for å søke om en slik tillatelse derfra. 

UNE returnerer asylsøkere som faller inn under Dublin-forordningen til Hellas. For at UNE skal fatte vedtak om avslag, må Hellas ha akseptert ansvaret for asylsøkeren, hvor de garanterer at asylsøkeren vil få tilgang til mottaksplass og asylprosedyren.

Sårbare personer, som for eksempel enslige mindreårige asylsøkere, vil ikke bli returnert til Hellas, men vil få sin sak vurdert her.

UNE følger nøye med på situasjonen for asylsøkere og migranter i Hellas, og gjør konkrete og individuelle vurderinger i hver enkelt sak.  

Bakgrunn

Etter en dom fra fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen i 2010 (M.S.S. mot Belgia og Hellas) stanset UNE returen av asylsøkere til Hellas. Det var uklart om mottaksforholdene og asylsystemet fungerte godt nok.

I 2016 anbefalte Europakommisjonen medlemsstatene å gradvis gjenoppta returer til Hellas. I sin anbefaling pekte Europakommisjonen blant annet på at det hadde vært betydelige forbedringer i det greske asylsystemet siden dommen i EMD.

UNE har innhentet landinformasjon og avholdt flere nemndmøter for å vurdere situasjonen. UNE mener at mottaksforholdene og asylsystemet i Hellas har forbedret seg tilstrekkelig, sammenlignet med situasjonen i 2010 da returene til Hellas ble stanset.

Etter en dom fra den europeiske menneskeretthetsdomstolen i 2014 (Tarakhel-dommen), sluttet UNE å returnere barnefamilier til Italia. Vi hadde en praksisavklaring for disse sakene våren 2016 der vi så på ny informasjon om situasjonen for barnefamilier i Italia. Etter dette endret vi praksisen vår og nå blir som regel alle barnefamilier sendt til Italia.

UNE behandler en del saker fra personer som allerede har opphold eller asyl i et annet land. Dette er saker som ikke er omfattet av Dublin-regelverket, men behandles som regel på samme måte som en Dublin-sak. Det vil si at UNE som regel henviser søkerne til å returnere til det landet de har opphold eller asyl i. 

Statistikk for UNE

Tala inkluderer klagesaker og førespurnader om omgjering av vedtak som UNE har gjort.

Saker behandlet i 2021
174
Saker behandlet i 2020
177
Andel nemndmøter 2021
0
Andel nemndmøter 2020
0
Andel endrede vedtak 2021
3 %
Andel endrede vedtak 2020
7 %

Nemndmøte i UNE kan gå føre seg med eller utan klagaren til stades.

Endra vedtak tyder at UNE har teke klagesaka eller førespurnaden om omgjering heilt eller delvis til følgje.