RB-15 skildrar rutinane for hastevaktordninga. Ho skal sikre god og effektiv saksflyt i saker der avgjerda ikkje kan vente og nemndleiaren på saka ikkje er tilgjengeleg.