Den vanligste grunnen til at vi avslår aupairsaker, er fordi vi mener at formålet med tillatelsen ikke er kulturutveksling.

Vi endrer UDIs vedtak i noen saker. Da er det som regel fordi vi har mottatt nye opplysninger eller dokumentasjon som UDI ikke hadde da de avgjorde saken.

Kva vurderer vi?

Den vanligste grunnen til at vi avslår aupairsaker, er fordi vi ikke tror at formålet med oppholdet er kulturutveksling. Det kan for eksempel være at vertsfamilien har samme opprinnelsesland som søkeren. Det kan også være opplysninger i saken som tyder på at vertsfamilien ønsker en hushjelp eller en dagmamma. Vi avslår også hvis au pairen har opplyst at hun eller han er villig til å jobbe ekstra. Hvis søkeren har familie i nærheten av vertsfamilien, kan det også være en grunn til at vi ikke tror at det er kulturutveksling.

I noen saker avslår vi fordi det allerede er en person med samme nasjonalitet som søkeren som bor hos vertsfamilien. Vi kan også avslå når vertsfamilien er en enslig forelder og ikke har dokumentert at han eller hun har minst 50 % samvær med barna sine.

På UDIs sider kan du lese mer om hvilke krav som gjelder for å få en aupairtillatelse (ekstern lenke).

Vi endrer noen ganger UDIs vedtak. Da er det som regel fordi det har kommet inn ny dokumentasjon eller opplysninger i saken etter at saken har kommet til UNE. Det kan for eksempel være at den tidligere au pairen har flyttet ut. Det kan også være i tilfeller der vertsfamilien er en enslig forelder som nå har levert en samværsavtale.

Du bør alltid få frem hvorfor du er uenig med UDI. Hvis UDI mener at forklaringen din ikke er troverdig, kan du oppklare eventuelle misforståelser og gi mer utfyllende opplysninger om saken. Du kan også sende oss dokumentasjon som underbygger opplysningene dine.

Les mer på UDI regelverk:

UDIs rundskriv:

Statistikk for UNE

Tala inkluderer klagesaker og førespurnader om omgjering av vedtak som UNE har gjort.

*Aupairsakene inngår også i tall som gjelder arbeidssaker

Saker behandlet i 2021
8
Saker behandlet i 2020
18
Andel nemndmøter 2021
0 %
Andel nemndmøter 2020
0 %
Andel endrede vedtak 2021
50 %
Andel endrede vedtak 2020
6 %

Nemndmøte i UNE kan gå føre seg med eller utan klagaren til stades.

Endra vedtak tyder at UNE har teke klagesaka eller førespurnaden om omgjering heilt eller delvis til følgje.

Spørsmål og svar

Ja, du må forholde deg til den utreisefristen du har fått. På grunn av korona-pandemien kan det være vanskelig å reise ut av Norge innen den utreisefristen som er gitt. Du har likevel en plikt til å forsøke å reise ut innen fristen. Dersom du har forsøkt, men det ikke har vært praktisk mulig å reise til hjemlandet eller oppholdslandet ditt innen fristen, må du kontakte enten Politiets utlendingsenhet eller ditt lokale politidistrikt for å få forlenget utreisefristen.

Fra 15. september 2020 vil UDI følge opp saker der utenlandske borgere oppholder seg i Norge etter utreisefristen sin. Opphold etter utreisefristen kan medføre bortvisning eller utvisning. Les mer på UDI sine nettsider.