RB-02 skildrar reglane i forvaltningslova der det er klaga etter utløpet av klagefristen. Skildringa inneheld hovudregelen om avvising og reglane om når klaga likevel blir teken til behandling (fristoppreisning).