RB-21 skildrar rutinane for behandling av omgjeringskrav. Skildringa tek mellom anna for seg kva vilkår som skal vere oppfylte for at UNE skal ta eit omgjeringskrav til realitetsbehandling, og når og korleis ein gir utsett iverksetjing i slike saker.