RB-11 skildrar rutinane for korleis UNE praktisk skal handtere krav frå klagaren om innsyn i dokumenta i saka hans/hennar, og korleis UNE skal oppfylle informasjonsplikta si. Sjå FV-03 for ei nærare utgreiing om relevante lovføresegner i forvaltningslova.