RB-35 regulerer Postmottakets og saksbehandlars ansvar når UNE tek imot krav om innsyn.