RB-10 skildrar rutinane for saksbehandlinga ved vurderinga av identiteten til klagaren. Det sentrale spørsmålet i ei identitetsvurdering er om identiteten er gjord sannsynleg, og om det er lagt fram dokumentasjon på identiteten. Dette omfattar ei konkret heilskapsvurdering av ei rekkje moment. Sjå FV-02 for ei nærare skildring av sentrale omgrep og innhaldet i lovføresegnene.