RB-04 gir rutinar for situasjonar der det i saka har komme inn opplysningar om nye forhold. Skildringa tek for seg utgangspunktet om at UNE kan prøve alle sider av saka, men i nokre tilfelle kan omsynet til rettstryggleiken til klagaren tale for at saka blir returnert til UDI. Skildringa behandlar både tilfella der dei nye forholda blir kjende i klagesaka, og når dei blir kjende i omgjeringskravet.