UNE bruker informasjon frå nettbaserte, opne kjelder i saksbehandlinga. RB-99 gir rettleiing for trygg, lovleg og effektiv bruk av nettbaserte opne kjelder, medrekna sosiale medium, i saksbehandlinga og i arbeid med rettssaker.

Formålet med UNE sine søk i slike opne kjelder er å skaffe informasjon knytt til klagarar. Det overordna målet er å gjere rette vedtak i tråd med regelverket for utlendings- og statsborgarsaker.