IR-12 regulerer UNE si handtering av alle enkeltsaker etter utlendingslova (utl) og statsborgarlova (stbl) som kan røre ved grunnleggjande nasjonale interesser eller utanriks-politiske omsyn. Vidare regulerer den UNE si handtering av saker som fell inn under eksportkontrollregelverket.

Formålet med IR-12 er å tilretteleggje og sikre ei god og einsarta informasjonsutveksling mellom UNE, Justis- og beredskapsdepartementet (JD), Kunnskapsdepartementet (KD), Utanriksdepartementet (UD) og Politiets tryggingsteneste (PST) i enkeltsaker.