Retningslinjene gjer greie for strategien til UNE innanfor openheit og offentleggjering, og hovudregelen om innsyn i offentleglova § 3. Her finn du også rutinar for korleis UNE behandlar innsynskrav, innhaldet i relevante unntak frå innsyn og reglane for meirinnsyn.