IR-10 skildrar rutinane for saksbehandlinga når UNE får førespurnader frå Sivilombodsmannen. Retningslinja skildrar også korleis dei endelege fråsegnene frå Sivilombodsmannen skal følgjast opp.