IR-01 er det overordna styringsdokumentet for saksbehandlinga i UNE. Dokumentet skildrar dei sentrale og grunnleggjande utgangspunkta for saksbehandlinga. Konkret og detaljert innhald som gjeld dei rettslege forpliktingane og saksbehandlingsrutinane til UNE, blir utdjupa i faglege rettleiingar (FV) og i rutineskildringar (RB).

Målet er at IR-01 kort og konsist skal skildre alle hovudelementa ved dei ulike ledda av saksbehandlinga i UNE. IR-01 gir vidare ei tilvising til kva andre styringsdokument som finst for eit utvalt ledd i saksbehandlinga eller ei utvald rettsleg problemstilling.