Høringsuttalelser

Høringsuttalelser

 1. 24.09.2020 Behandling av saker om konvertering
 2. 17.09.2020: Anerkjennelse av ekteskap inngått med mindreårige etter utenlandsk rett
 3. 31.08.2020: Innhenting av opplysninger fra utdanningsinstitusjoner mv.
 4. 28.08.2020: Høring om forslag til endringer i utlendingsloven
 5. 11.06.2020: Unntak fra krav om selvforsørgelse for voksne i opplæring
 6. 03.06.2020: Forslag til endring i utlendingsloven og utlendingsforskriften - utvisning og tilleggstid for permanent oppholdstillatelse
 7. 09.03.2020 Alternativer til frihetsberøvelse av mindreårige og forslag til mulige regelendringer
 8. 08.05.2020 Endringer i dagpenge- og utlendingforskriften grunnet covid-19
 9. 02.12.2019 Høringssvar ny forvaltningslov
 10. 15.11.2019 Høring om forslag til lov om integrering og forslag til endringer i statsborgerloven
 11. 09.10.2019 Endringer i utlendingsloven mm utvidet bruk av biometri i utlendingssaker
 12. 24.09.2019 Ny ordning for oppnevning av nemndmedlemmer til UNE
 13. 11.09.2019 Forslag om endringer i utlendingsforskriften - oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel
 14. 11.09.2019 Forslag til endringer i utlendingsforskriften - automatiserte avgjørelser i UDI m.m
 15. 30.08.2019: Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften - behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser
 16. 30.07.2019: Forslag til ny barnevernslov
 17. 23.07.2019: Innstramminger i utvisningsregelverket mv.
 18. 04.06.2019: Ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort
 19. 13.05.2018: Lov om ansvar for bruk av tolk i offentlig sektor (tolkeloven)
 20. 17.12.2018: Domstolsbehandling av tilbakekall av statsborgerskap
 21. 26.04.2018: Om bortvisning av tredjelandsborgere i asylsaker
 22. 19.03.2018: Endringer i statsborgerloven
 23. 26.01.2018: Endringer i utlendingsforskriften
 24. 10.01.2018: Om EUs personvernforordning
 25. 30.11.2017: NOU 2017:8 Særdomstoler på nye områder?
 26. 22.11.2017: NOU 2017:11 Bedre bistand - Bedre beredskap
 27. 04.10.2017: Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften
 28. 31.08.2017: Endring i utlendingsforskriften og stykkprisforskriften
 29. 18.08.2017: Om partsstatus i utlendingssaker
 30. 04.07.2017: Endringer i utlendingsloven – fortsatt opphold ved mishandling i samlivsforholdet
 31. 16.06.2017: Forslag til endringer i barneloven og statsborgerloven – DNA-test m.m.
 32. 04.05.2017: Krav om selvforsørgelse for rett til permanent oppholdstillatelse
 33. 18.04.2017: Om endringer i utlendingsloven – politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak
 34. 10.04.2017: Utvidet adgang til å stille sak om utvisning i bero mv.
 35. 28.03.2017: Tilknytningskrav i familieinnvandringssaker
 36. 07.03.2017: Videreføring av midlertidige endringer i utlendingsloven
 37. 02.02.2017: Senking av underholdskravet og endring av ettårsfrist for unntak for flyktninger
 38. 02.02.2017: Tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser
 39. 28.10.2016: Forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere
 40. 23.09.2016: Utvisning på grunn av eksklusjon
 41. 09.02.2016: Om varighet av innreiseforbud
 42. 09.02.2016: Endringer i utlendingsloven - Innstramninger II
 43. 31.08.2015: Om bortvisning pga grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn
 44. 10.06.2015: NOU 2015:4 Tap av norsk statsborgerskap
 45. 20.05.2015: Om prøveprosjektet med hurtigspor
 46. 15.05.2015: Om tvangsreturnerte barn
 47. 13.05.2015: Hevet botidskrav for permanent oppholdtillatelse mv.
 48. 20.04.2015: Endring i utlendingsloven pga. ny straffelov
 49. 24.03.2015: Politiattest for tolker
 50. 24.03.2015: Tolking i offentlig sektor (NOU 2014: 8)
 51. 01.10.2014: Endringer i utlendingsforskriften - heving av underholdskravet og ny hjemmel for unntak
 52. 05.09.2014: Varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse i vedtak som berører barn
 53. 26.08.2014: Utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger
 54. 23.05.2014: Endring i utlendingsforskriften (engangsløsning for lengeværende barn)