Utlendingsnemnda (UNE) viser til høringsbrev av 7. juni 2023 fra Justis- og beredskapsdepartementet om forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften, for å gjennomføre endringer i visuminformasjonssystemet VIS.

Departementet foreslår at systemet utvides til også å omfatte innreisevisum (D-visum) og oppholdstillatelser utstedt av medlemslandene i Schengenområdet. Endringene i VIS er en videreutvikling av det regelverket som Norge gjennom Schengen samarbeidet har forpliktet seg til. Forslaget omfatter også følgeendringer i SIS-loven og grenseloven for å knytte VIS til de andre EU-informasjonssystemene som skal gjøres interoperable.

UNE har vurdert forslaget til endringer i utlendingsloven og forskriften for å gjennomføre to forordninger om endringer i VIS (EU) 2021/1134 og (EU) 2021/1133, og samtykker til at forordningene inkorporeres i utlendingsloven og forskriften, slik at de inntas i sin helhet i norsk regelverk.

Departementet viser til at VIS frem til nå har vært et system med hovedformål om visumbehandling og tilliggende kontroller på utlendingsfeltet der visum- og utlendingsmyndighetene har spilt hovedrollen. VIS er basert på en sentralisert arkitektur med nasjonale grenseflater som i dag. Med implementering av de nye forordningene, VIS-endringsakter, skal VIS-systemets arkitektur forbindes med EUs øvrige informasjonssystemer som sammen med ytterligere systemer på politisiden skal gi interoperabilitet seg imellom. Tilgang til VIS styres av formål for oppgavene som nå i langt større grad enn tidligere innebærer formål innen politi- og grensekontrollen. Departementet foreslår at politiet blir utpekt som VIS-myndighet («VIS designated authority») fordi oppgavene som skal utføres vil være av politimessig karakter og handle om søk i registre som hører under politiet og som i dag håndteres ved KRIPOS. UNE anerkjenner departementets forslag og ser frem til et samarbeid med politiet i klagesaker som har behov for ytterligere verifisering.

Artikkel 6 i VIS-endringsforordningen omhandler detaljerte regler om tilgang til VIS. Bare behørig («duly») autorisert personell i visummyndighetene og kompetente myndigheter for behandling av søknader om D-visum og oppholdstillatelse gis tilgang for å registrere, endre, slette og konsultere opplysninger i VIS. Hvert medlemsland skal utpeke kompetente myndigheter og behørig autorisert personell for tilgang, endring, sletting eller konsultering av opplysninger i VIS, og melde dette til eu-LISA og Kommisjonen. UNE vil fortsette å behandle klager på visum- og oppholdssaker og bør være inkludert blant de kompetente utlendingsmyndigheter som meldes til eu-LISA og til Kommisjonen.

For øvrig gjør UNE departementet oppmerksom på at UNE behandler klager på visumsøknader i DUF. UNEs vedtak blir deretter registrert i NORVIS-databasen. Dette til forskjell fra UD og UDI som behandler visumsøknader i NORVIS. Per i dag har UNE tilgang til søk mot Central Schengen Visa Information System (CSVIS) med mulighet for å arkivere søkeresultater. UNE har også mulighet til å se/lese status på konsultasjoner i VIS og se endringer i informasjonsfaner knyttet til visum. Videre har UNE mulighet for å sende og motta korrespondanser via VIS-mail, og mulighet til å korrigere informasjon som UNE har feilregistrert i CSVIS.

Det er viktig for UNE at vi fortsatt oppfyller våre internasjonale forpliktelser i henhold til VIS-forordningen. Det er derfor av vesentlig betydning at UNEs tilganger til VIS-databasen også opprettholdes etter gjennomførte endringer. UNE merker seg departementets anslag om investeringskostnader og videre driftskostnader hos UNE. Vi tar forbehold for om estimatet er treffsikkert, og kan eventuelt senere ta en videre dialog med departementet om budsjettbehovet.

Med hilsen


Ketil Larsen
avdelingsdirektør


Saksbehandler: Anne Brandt-Hansen, seniorrådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk i Utlendingsnemnda og har derfor ingen signatur.

 

Høringsbrev, høringsnotat og svar fra andre høringsinstanser kan leses på regjeringen sine sider (regjeringen.no).