Utlendingsnemnda (UNE) viser til departementets høringsnotat om forslag til endringer i utlendingsforskriften kapittel 19 om EØS og bortvisning (utlendingsforskriften § 19-28), samt regelen om vurdering av oppholdstillatelse på humanitært grunnlag i EØS-saker etter utlendingsforskriften § 19-2 tredje ledd.

UNE støtter de foreslåtte endringene. Slik vi ser det, vil forslaget øke rettssikkerheten for EØS-borgere og deres familiemedlemmer ved at vedtakskompetansen i slike bortvisningssaker flyttes til Utlendingsdirektoratet (UDI).

Vi har heller ingen innvendinger mot at utlendingsforskriften § 19-2 endres som foreslått.


Med hilsen


Sonja Engen Siewert
avdelingsdirektør

Saksbehandler: Live Rike Fossum

Dette brevet er godkjent elektronisk i Utlendingsnemnda og har derfor ingen signatur.

Høringsbrev, høringsnotat og svar fra andre høringsinstanser kan leses på regjeringen sine sider.