Vi viser til departementets brev 28.06.2022 med vedlagt høringsnotat.

Ad 4 Departementets forslag

4.1 Behovet for et særskilt utvisningsgrunnlag for inngåelse av omgåelsesekteskap

Forslaget til § 66 første ledd (ny) bokstav h lyder slik:

«h) når utlendingen har inngått et omgåelsesekteskap etter § 40 fjerde ledd eller § 120 sjette ledd, som et bevisst og grovt forsøk på å skaffe seg urettmessig opphold i riket.»

Departementet skriver at forslaget ikke har til hensikt å føre til utvisning i flere eller færre saker om inngåelse av omgåelsesekteskap enn i dag, men å tydeliggjøre vurderingstemaet for utvisning i slike tilfeller.

UNE kan imidlertid ikke utelukke at forslaget kan gi noen færre vedtak om utvisning. I den sammenheng viser vi til at UNE i rapporten Omgåelsesekteskap - rapport om UNEs praksis 14.12.2020 blant annet har uttalt følgende (side 36 i rapporten):

«Ombudsmannen har som nevnt uttalt at: 'Mye kan derfor tale for at utvisning bør forbeholdes situasjoner med rene proformaekteskap, eventuelt tilfeller der det er klar sannsynlighetsovervekt for at hovedmotivet var oppholdsgrunnlag.' Flertallet, muligens samtlige, vedtak om utvisning ser ut til å kunne passe til en slik eller liknende beskrivelse. Vi har likevel ikke sett det som vår oppgave å saksbehandle sakene på nytt, så vi tar forbehold for om det kan være ulike faglige oppfatninger i en enkeltsak om den passer til beskrivelsen fra ombudsmannen. Vi kan heller ikke ut fra vedtakene i denne rapporten slutte at utvisning kun vil være aktuelt i de klareste tilfellene, ettersom de vedtakene vi har gjennomgått etter vår oppfatning ikke gjelder mindre klare tilfeller. Ombudsmannens uttalelse er ellers, som nevnt tidligere, noe forbeholden i sondringen mellom når utvisning kan og ikke kan skje («mye kan derfor tale for»). UNEs beslutningstakere bør derfor vurdere betydningen av ombudsmannens synspunkt konkret i den enkelte sak.»

Under punkt 4.2 nedenfor knytter vi noen kommentarer til vurderingstemaet og de enkelte vilkårene i departementets forslag.  

4.2 Nærmere om vurderingstemaet i det foreslåtte nye utvisningsgrunnlaget

Inngåelse av «omgåelsesekteskap» som inngangsvilkår

«Omgåelsesekteskap» er ikke fra før et begrep i utlendingsloven, men er adoptert av forvaltningen fra rettspraksis. Vi foreslår derfor at det lovteknisk ikke blir et vilkår om «omgåelsesekteskap», men at den nye lovbestemmelsen isteden formuleres som at utlendingen har fremsatt søknad om oppholdstillatelse på grunnlag av et ekteskap som nevnt i utlendingsloven § 40 fjerde ledd/§ 120 sjette ledd.

«Bevisst og grovt» forsøk

Vi forstår det slik at «bevisst» innebærer et skyldkrav om (hensikts-)forsett. Det vil da være et alternativ å benytte begrepet «forsettlig» i stedet for «bevisst». Vi viser ellers til at begrepet «forsettlig» («eller grovt uaktsomt») er brukt i utlendingsloven § 66 første ledd bokstav a.

Når det gjelder «grovt» er spørsmålet om det har en selvstendig betydning dersom kravet til bevissthet/forsett er oppfylt. Dersom søkeren bevisst/forsettlig har inngått et ekteskap for å oppnå et (urettmessig) opphold i Norge, vil det etter dagens praksis i mange tilfeller bli oppfattet som «grovt». Det er likevel mulig at kravet til «grovt» kan få betydning i tvilstilfeller eller for å markere at utvisning ikke bør skje der ekteskapet er ment å ha/har hatt en realitet tross at inngåelsen (også) har/hadde en oppholdshensikt. Departementet kan eventuelt i proposisjonen si noe mer om hva som anses som grove tilfeller etter ny bokstav h), noe som vil bidra til likebehandling og være klargjørende for utlendinger og advokater.

«Forsøk på» å skaffe seg urettmessig opphold

I forslag til bestemmelse er vilkåret «forsøk». Vi foreslår at bestemmelsen omformuleres til også å dekke gjennomført handling, da det forekommer at urettmessige opphold først avdekkes ved senere søknad om fornyelse eller ved sak om tilbakekall.

Se våre forslag til endringer i ordlyden til ny bestemmelse under punkt 6 nedenfor.

Ad 5 Økonomiske og administrative konsekvenser

Vi har ikke kommentarer til hva departementet skriver om økonomiske og administrative konsekvenser.

Ad 6 Forslag til endringer i utlendingsloven § 66

Vi viser til i kommentarene ovenfor til punkt 4.2.

I tråd med dette foreslår vi endringer i forslaget til § 66 (ny) bokstav h så bestemmelsen blir lydende slik:

h) når utlendingen har søkt oppholdstillatelse på grunnlag av et ekteskap som nevnt i § 40 fjerde ledd eller § 120 sjette ledd, søknaden innebærer at utlendingen forsettlig har forsøkt å få eller har fått urettmessig opphold i Norge, og handlingen vurderes som grov.

Som det fremkommer i våre kommentarer til punkt 4.2 er vi i tvil om vilkåret «grov» vil få en selvstendig betydning ved siden av de øvrige vilkårene i bestemmelsen, men har latt dette vilkåret stå i vårt forslag til justert ordlyd/bestemmelse. Vi overlater til departementet å ta stilling til om vilkåret bør bli stående i det endelige endringsforslaget. 

 

Med hilsen

 
Ketil Larsen
avdelingsdirektør


Saksbehandler: Trond Øystein Vetleseter

 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Utlendingsnemnda og har derfor ingen signatur.

Høringsbrev, høringsnotat og svar fra andre høringsinstanser kan leses på regjeringen sine sider (regjeringen.no).