Utlendingsnemnda (UNE) viser til «Høring - endringer i utlendingsloven og -forskriften om innhenting av opplysninger fra utdanningsinstitusjoner mv.» av 19.6.2020. Frist for innspill er 1.9.2020.

Vi ønsker å gi følgende innspill:

Generelt

UNE stiller seg positiv til forslaget. Forslaget vil forenkle saksbehandlingen i UNE, og bidra til at vi lettere kan utøve etterfølgende kontroll. UNE mener det er bra at reglene for opplysningsplikt i utlendingsloven og statsborgerloven er like, og at tilsvarende regler som allerede finnes i statsborgerlovgivningen nå foreslås innført i utlendingsloven og -forskriften.

Utl. § 84

UNE støtter forslaget om å utvide § 84 til også å gjelde fylkeskommunene, universiteter og offentlige høyskoler, frittstående skoler og private høyskoler, studentsamskipnadene og kompetanse Norge.

UNE ønsker i tillegg å foreslå en endring i bestemmelsens første ledd bokstav b om opplysningsplikt og unntak fra taushetsplikt for kommuner i tilknytning til introduksjonsprogrammet. Vi ser et behov for å kunne innhente opplysninger fra grunnskoler (kommune) ved vurdering av unntak fra krav om selvforsørgelse i utf. § 11-11 tredje ledd bokstav b. Vilkåret om selvforsørgelse har en god stund vært det enkeltvilkåret som oftest har vært tema i UNEs saker om permanent oppholdstillatelse. Det er forholdsvis ofte behov for opplysninger om skolegang i slike saker, og i en del av disse er det snakk om grunnskoleopplæring for voksne. UNE ønsker på dette grunnlag å foreslå at «i tilknytning til introduksjonsprogrammet» tas ut av bestemmelsen i utl. § 84 første ledd bokstav b, slik at denne gir hjemmel for å pålegge kommuner å utlevere opplysninger også for saker som ikke er knyttet til introduksjonsprogrammet. Dette vil også harmonere med reglene i statsborgerloven § 29 b første ledd bokstav f, som regulerer opplysningsplikt og unntak fra taushetsplikt for kommuner. Her er det ikke et tilsvarende krav om tilknytning til introduksjonsprogrammet som i utlendingsloven.

Utf. § 17 k første ledd

UNE foreslår at grunnskoler tas inn som ett av organene det kan innhentes opplysninger fra, jf. punkt 2.

Utf. § 17 k første ledd bokstav a

Forslaget forenkler informasjonsinnhentingen i saksbehandlingen av oppholdssaker i medhold av utlendingsloven § 26.  Innhenting av opplysninger direkte fra utdanningsinstitusjoner og de databaser de anvender vil forenkle forvaltningens arbeid. Både kontroll- og ressurshensyn taler for et slikt system. Dette er også positivt for klageren og utdanninginstitusjonene. Blant annet vil det lette på studieinstitusjonenes arbeidsmengde, slik at de ikke lenger trenger å fylle ut en studieprogresjonsrapport på samme måte som i dag. Samtidig vil det være enklere for studenten i fornyelsessaker, der klageren søker om fornyet oppholdstillatelse på et tidspunkt hvor hun eller han ennå ikke har mottatt resultatene fra eksamenene det semesteret.

UNE ønsker å påpeke at vi ikke har et stort behov for å kunne innhente slik informasjon ved søknader om oppholdstillatelse i arbeidssaker.  Slik vi ser det, er det for eksempel ikke relevant for utlendingsmyndighetene å innhente opplysninger om eksempelvis progresjon, endringer i studieprogram eller studienivå, så lenge utlendingen i forbindelse med en søknad om arbeidstillatelse fremlegger vitnemål fra norsk studieinstitusjon. Det norske vitnemålet skal være tilstrekkelig for å anse utlendingen som faglært. Det kan likevel tenkes tilfeller hvor dette kan være relevant, for eksempel for å kontrollere «faglært»-kravet, om kravet til heltidsstilling er oppfylt eller for å kontrollere det reelle formålet bak en søknad om andre tillatelser enn studietillatelser i kapittel 3. Det foreslåtte nødvendighetskravet vil begrense forvaltningens adgang til å innhente opplysninger som nevnt fra studiesteder mv. der det ikke har betydning for saken eller søknaden. Forslaget vil dermed ikke gi hjemmel for å innhente opplysninger som ikke er nødvendige.

Utf. § 17 k første ledd bokstav d

UNE vil påpeke at hjemmelen for å innhente opplysninger fra kommuner i statsborgerskapssaker synes å være noe videre enn det som foreslås her, jf. stbl. § 29 b første ledd bokstav f og stbf. § 14-6 annet ledd. Vi mener det er behov for en tilsvarende hjemmel i utf., og vil foreslå at tilsvarende hjemmel som finnes i stbf. § 14-6 annet ledd også gis i utf. § 17 k første ledd bokstav d.

Utf. § 17 k annet ledd

Vi mener at det også er positivt at utlendingsmyndighetene får opplysninger om referansepersonens studier i saker etter utl. § 40 a.

Forslaget vil videre forenkle saksbehandlingen i underholdssaker hvor referansepersonen er student, ved at UNE kan innhente dokumentasjon selv, uten å kontakte referansepersonen/ klageren. Referansepersonens progresjon kan være av betydning i forhold til vurdering av underholdskravet i henhold til utf. § 10-8, dvs. fremtidig inntekt. Det vil også kunne forenkle saksbehandlingen etter utf. § 10-9.

Utf. § 17 k tredje ledd

UNE er positiv til at hjemmelen også omfatter saker etter utlendingsloven § 63 om tilbakekall. Det vil også her forenkle innhenting av opplysninger om studier.

 

Med hilsen

Sonja Engen Siewert

avdelingsdirektør
 

Saksbehandler: Ellen Kveine Evensen

Dette brevet er godkjent elektronisk i Utlendingsnemnda og har derfor ingen signatur.

Les mer: 

Høringsnotatet og høringsbrevet kan leses på Regjeringen sine sider.