Aktuelt

Spørsmål og svar

Mange søker om utlendingspass for å kunne få BankID og/eller førerkort i Norge. UNE forstår at utlendinger uten identitetsdokumentasjon står overfor praktiske utfordringer i hverdagen, som å skaffe BankID og/eller førerkort. Dette gjelder for alle utlendinger som ikke oppfyller kravene for å få utstedt et norsk reisedokument og som ikke har identitetsdokumenter fra hjemlandet.

Til tross for disse utfordringene, kan ikke behovet for legitimasjon være avgjørende for om en person skal få utlendingspass.

Det er sjelden vi prioriterer en sak fordi noen ber oss om det. Da må det være noe helt spesielt i saken din. Hvis du mener det er noe spesielt i din sak som gjør at vi bør prioritere den, kan du sende oss en skriftlig begrunnelse for dette.

Det er sjelden vi prioriterer en sak fordi det er studiestart eller obligatorisk oppmøte på studiet. Det må være noe helt spesielt i saken din for at den skal bli behandlet foran andre i køen. Hvis du mener det er noe spesielt i din sak som gjør at vi bør prioritere den, kan du sende oss en skriftlig begrunnelse for dette.

UNE har ikke suspendert utreiseplikten til Russland. Det betyr at hvis du har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse og ikke har en sak til behandling i UDI eller UNE plikter du å returnere til Russland.

Hvis du oppholder deg i Norge og ikke har en sak til behandling i UDI eller UNE, kan du be om en ny vurdering av saken din (omgjøringsanmodning). Hvis du ber om en slik omgjøring, og får utsatt iverksetting, har du lov til å oppholde deg i Norge til saken din er vurdert på nytt.

UNE følger nøye med på situasjonen i Russland, og vil gjøre konkrete vurderinger i hver enkelt sak i lys av den nåværende sikkerhetssituasjonen.

Det er sjelden vi prioriterer en sak fordi noen ber oss om det. Da må det være noe helt spesielt i saken. Hvis du mener det er noe spesielt i din sak som gjør at vi bør prioritere den, kan du sende oss en skriftlig begrunnelse for dette.

Nei. Du må skrive til oss på norsk eller engelsk.

Vi har som mål at du skal få svar innen tre uker. Noen ganger kan det ta lengre tid. Du får beskjed om hvor lang tid vi tror det tar på slutten av nemndmøtet. Vi sender svaret til advokaten din. Hvis det tar lang tid, kan du ringe advokaten.

Hvis du mener at noe er feil i vedtaket, som kan ha hatt betydning for resultatet, les mer på siden Uenig i UNEs vedtak?

Vi sender vedtaket til advokaten eller fullmektigen hvis du har det.  Da er det deres plikt å forklare deg innholdet i vedtaket. Hvis du ikke har advokat eller fullmektig, sender vi vedtaket til deg. Da må du selv gjøre deg kjent med innholdet i vedtaket.

Hvis vi trenger flere opplysninger for å avgjøre en sak, spør vi om å få tilsendt de opplysningene. Men det er din egen plikt å sørge for å legge ved nødvendige dokumenter i saken din. Det kan bety at vi ikke ber om at du sender oss dokumenter du tidligere skulle ha sendt til enten UDI eller oss. Se sjekklistene på UDIs nettsider for hvilke dokumenter som skal legges ved i de ulike sakstypene .

Vi skriver vedtakene våre på norsk til de som oppholder seg i Norge. Hvis du bor i utlandet, og ikke har fullmektig i Norge, skriver vi vedtakene på engelsk. Vi har ikke mulighet til å oversette vedtakene våre til andre språk.

Nei, vi sender ikke vedtak på e-post. Dette er fordi ingen andre enn deg skal få tilgang til opplysningene i saken din. Hvordan vi sender svaret til deg, kan du lese mer om på siden Du får skriftlig svar fra UNE.

Ja, du kan be om å få se saksdokumentene dine. Dette må du gjøre skriftlig. Se siden Kontakt UNE.

Hvis du har gitt opplysninger til UDI eller politiet tidligere, trenger du ikke sende det på nytt til oss. UNE har tilgang til de samme dokumentene som UDI og politiet. Hvis vi har spørsmål, tar vi kontakt med deg eller din fullmektig.

Hvem du kan få snakke med og hva disse svarer, avhenger både av sakstype og hvor langt saksbehandlingen har kommet. Noen ganger vil det være saksbehandleren og andre ganger svartjenesten. Vær oppmerksom på at saksbehandlingen vår i utgangspunktet er skriftlig. Hvis du har noe viktig å melde, bør du derfor sende det til oss.

Saken din får en saksbehandler når den er klar til behandling. Du vil normalt ikke få beskjed når en saksbehandler har begynt å jobbe med saken din. Men hvis vi trenger mer informasjon, vil du eller din fullmektig bli kontaktet.

Vi registrerer og leser all ny informasjon som kommer inn til UNE. Alt nytt du sender inn, blir lagret på saken din, sammen med det som var sendt inn tidligere. Det betyr at når saken behandles, vil saksbehandleren ha tilgang til alle dokumentene i saken.