Stortingssalen

Foto: Bigstockphoto

Styring av UNE kan igjen bare skje gjennom lov og forskrift.

Før jul 2017 vedtok Stortinget en lovendring som fjernet den utvidede instruksjonsadgangen som departementet har hatt i to år. Lovendringen trådte i kraft 15. desember 2017. Det betyr at Utlendingsnemnda (UNE) nå er like uavhengig fra politisk styring som ved opprettelsen i 2001.

– Uavhengighet styrker UNEs omdømme som klageorgan, derfor mener jeg dette er en god ting. Uavhengigheten bygger tillit hos dem som har en sak til behandling hos oss, sier direktør for UNE, Ingunn-Sofie Aursnes.

Det var som en følge av den store tilstrømningen av asylsøkere høsten 2015, at Stortinget vedtok en midlertidig lovendring. Endringen ga departementet lov til å gi UNE generelle instrukser om lovtolking og skjønnsutøvelse.

De såkalte Storskoginstruksene om behandling av asylsøknader fra personer som har hatt opphold i Russland, er eksempler på instrukser som er blitt gitt om lovtolking og skjønnsutøvelse. 

Alle vedtak som nemndledere eller nemnder fatter, skal være i tråd med Norges folkerettslige forpliktelser, og ingen asylsøkere skal sendes tilbake til forfølgelse. Dette gjaldt også for vedtak fattet i perioden november 2015 til desember 2017.

Fakta om instrukser til UNE

  • UNE er i loven beskrevet som et uavhengig forvaltningsorgan. UNEs beslutningstagere er faglig uavhengige.
  • Det er ett unntak: departementet kan instruere i saker som gjelder hensynet til rikets sikkerhet eller utenrikspolitiske hensyn.
  • Departementet har alltid kunnet instruere UNE om prioriteringen av saker og om organiseringen av virksomheten.
  • I november 2015 fattet Stortinget en midlertidig lovendring, som for første gang siden UNE ble opprettet i 2001, ga departementet lov til å gi UNE generelle instrukser om lovtolking og skjønnsutøvelse.
  • Stortinget opphevet den midlertidige lovendringen før jul 2017. Endringen trådte i kraft 15.12.2017.